ANEXA Nr. 1
(Anexa nr. 1 la normele metodologice) 

MODEL
de structurare a informaţiilor publicate din oficiu pe pagina web a unei instituţii publice
  

    Formatul documentelor comunicate din oficiu, în cazul în care acestea se regăsesc în instituţie într-un format prelucrabil automat de către calculator, va fi: 
   - legislaţie - actele normative vor fi publicate în format pdf, având şi linkuri către portalul http://legislatie.just.ro; 
   - programe şi strategii - format .pdf, .pdf inteligent, .doc, .docx, .odt şi alte formate text; 
   - rapoarte şi studii - format .doc, .docx, .odt şi alte formate text; 
   - formular pentru solicitare în baza Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi formular pentru contestarea deciziei - format .pdf, .pdf inteligent, .doc, .docx, .odt şi alte formate text; 
   - buget, situaţia plăţilor, situaţia drepturilor salariale, plan de achiziţii, plan de investiţii, centralizatorul contractelor de achiziţie - format .ods, .xml, .xls sau .xlsx; 
   - formulare-tip folosite de instituţie în relaţia cu cetăţenii - format .pdf inteligent, .doc, .docx, .odt sau în variantă online (în cazul utilizării unei proceduri online de completare a respectivului formular). 

ANEXA Nr. 2
(Anexa nr. 2 la normele metodologice) 

Model - Buletin informativ 

   NOTĂ:
 
    Fiecare categorie de informaţie va cuprinde o trimitere (un link) către pagina unde această informaţie este afişată pe site-ul autorităţii în cauză. 

a) actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice Se vor indica actele normative în temeiul cărora autorităţile sau instituţiile publice îşi desfăşoară activitatea:
b) structura organizatorică, atribuţiile departamentelor autorităţii sau instituţiei publice Regulamentul de organizare şi funcţionare
Organigrama aprobată conform legii
Alte regulamente aplicabile la nivelul instituţiei
c) numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice Numele şi prenumele persoanelor responsabile (numere de telefon/fax, adrese e-mail)
d) coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice 1. Datele de contact ale autorităţii: denumire, sediu, numere de telefon/fax, adrese e-mail
2. Programul de funcţionare al instituţiei
e) audienţe Program de audienţe, cu precizarea modului de înscriere pentru audienţe şi a datelor de contact pentru înscriere
f) sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil Bugetul aprobat
Bilanţul contabil
g) programele şi strategiile proprii Programele şi strategiile autorităţii sau instituţiei publice
h) lista cuprinzând documentele de interes public Se vor indica documentele de interes public stabilite la nivelul autorităţii sau instituţiei publice.
i) lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii Se vor indica documente produse şi/sau gestionate la nivelul autorităţii sau instituţiei publice.
j) modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate Se vor indica prevederea legală, termene şi instanţa la care se va introduce acţiunea. După caz, se vor prezenta alte moduri de contestare, cu indicarea procedurii specifice.

ANEXA Nr. 3
(Anexa nr. 3 la normele metodologice) 

Model - Raport periodic de activitate 


Categorie de informaţii Detalii Corelare cu alte acte normative/documente
PROFIL ORGANIZAŢIONAL - cuvânt înainte din partea conducătorului instituţiei
- misiunea instituţiei şi responsabilităţi
- contribuţia pe care trebuie să o aducă la obiectivele guvernării şi la obiectivele asumate de România
- datele de contact (adresă, telefon, e-mail)
Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
Anexă - Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
POLITICI PUBLICE
Informaţii privind rezultatele implementării Planului strategic instituţional (PSI).
Acest document are o perspectivă de 3-4 ani - termen mediu - şi trebuie să descrie mandatul, viziunea, obiectivul general, obiectivele specifice împreună cu programele bugetare pentru fiecare minister
- priorităţile pentru perioada de raportare
- pentru fiecare prioritate: obiective, rezultate, chestiuni bugetare, alocare bugetară
- indici de performanţă, cu prezentarea gradului de realizare a acestora
- prezentare a programelor desfăşurate şi a modului de raportare a acestora la obiectivele autorităţii sau instituţiei publice
- ce rezultate s-au obţinut cu resursele avute la dispoziţie (monitorizarea implementării)
- raportarea cheltuielilor, defalcate pe programe, respectiv pe obiective
- nerealizări, cu menţionarea cauzelor acestora (acolo unde este cazul)
- propuneri pentru remedierea deficienţelor
- informaţii relevante privind performanţa ministerului din rapoartele de audit intern sau extern (ale Curţii de Conturi)
- politici publice aflate în implementare
- rezultatele aşteptate ale documentelor de politici publice
- stadiul îndeplinirii obiectivelor generale şi obiectivelor specifice
- Hotărârea Guvernului nr. 1.807/2006 pentru aprobarea Componentei de management din cadrul Metodologiei privind sistemul de planificare strategică pe termen mediu al instituţiilor administraţiei publice de la nivel central
- Hotărârea Guvernului nr. 158/2008 pentru aprobarea Componentei de programare bugetară din cadrul Metodologiei privind sistemul de planificare strategică pe termen mediu al instituţiilor administraţiei publice de la nivel central
- Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
Anexă - Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
Priorităţi pentru perioada următoare Teme, investiţii etc. - corelate cu contribuţia pe care instituţia trebuie să o aducă la obiectivele guvernării şi la obiectivele asumate de România Menţionarea perioadei - 1 sau 5 ani sau altă perioadă la alegerea instituţiei Priorităţile strategice ale instituţiei Planul de guvernare/Planul sectorial de acţiune al instituţiei
TRANSPARENŢĂ INSTITUŢIONALĂ
Bugetul instituţiei Sinteza bugetului pe surse de finanţare, cel puţin referitor la:
- finanţare de la bugetul de stat
- finanţare rambursabilă
- fondurile externe nerambursabile postaderare primite în cadrul unor proiecte/programe/instrumente/facilităţi finanţate conform unor decizii/acorduri/ înţelegeri/memorandumuri ale Uniunii Europene şi/sau ale altor donatori
- venituri proprii etc.
- o sinteză a cheltuielilor detaliate pe părţi, capitole, subcapitole, titluri, articole, precum şi alineate, după caz Anexat - bugetul complet în format de date deschise, inclusiv programele de investiţii publice, care se prezintă ca anexă la bugetul fiecărui ordonator principal de credite
Informaţii legate de procesul de achiziţii publice, achiziţiile sectoriale şi concesiunile de lucrări şi servicii - lista de contracte încheiate (obiectul contractului, suma, procedura de achiziţii publice folosită, numele câştigătorului)
- numărul de procese de achiziţii pe categorii, pentru anul încheiat
- câte achiziţii s-au realizat prin sistemul electronic din totalul achiziţiilor desfăşurate pe parcursul exerciţiului anului calendaristic de raportare
- durata medie a unui proces de achiziţie publică pe categorii de achiziţii
- număr de contestaţii formulate la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
- câte proceduri au fost anulate sau sunt în procedura de anulare
Informaţii despre litigii în care este implicată instituţia (în general, nu doar cele legate de achiziţii publice) - număr de litigii aflate pe rolul instanţelor de judecată pe tipuri şi obiectul lor, cu indicarea contextului litigiului
- câte au fost pierdute
- câte au fost câştigate
Organigrama Afişarea organigramei cu evidenţierea numelor persoanelor cu funcţii de conducere şi a numărului de posturi ocupate, respectiv a numărului total de posturi disponibile, precum şi a departamentelor cu date de contact
Informaţii despre managementul resurselor umane - informaţii despre fluctuaţia de personal
- numărul de concursuri organizate
- fluctuaţia la nivelul funcţiilor de conducere
- numărul de funcţii de conducere exercitate temporar
- venitul mediu, inclusiv diferitele sporuri
RELAŢIA CU COMUNITATEA
Raport de activitate Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare Raportul de activitate va fi întocmit şi publicat într-un document distinct, în conformitate cu prevederile anexei nr. 10 la normele metodologice.
Raport de activitate Legea nr. 52/2003, republicată) Raportul de activitate va fi întocmit şi publicat într-un document distinct, în raportul anual de activitate al instituţiei făcându-se trimitere la acesta. Conform art. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată
Informaţii despre atragerea de resurse din comunitate - lucrul cu voluntari
- parteneriate cu alte instituţii publice, mediul de afaceri, participări în asociaţii internaţionale, înfrăţiri
LEGISLAŢIE
Informaţii despre proiecte de acte normative iniţiate de către instituţie - nr. de iniţiative
- denumirea fiecărui proiect, tipul de act normativ şi subiectul abordat, codul actului normativ
- puncte de vedere la proiectele altor instituţii
- priorităţi legislative pentru perioada următoare

ANEXA Nr. 4
(Anexa nr. 4 la normele metodologice) 

Model - Formular-tip cerere de informaţii de interes public 

    Denumirea autorităţii sau instituţiei publice . . . . . . . . . . 
    Sediul/Adresa . . . . . . . . . . 
    Data . . . . . . . . . . 

    Stimate domnule/Stimată doamnă . . . . . . . . . ., 
    Prin prezenta formulez o cerere conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare. Doresc să primesc o copie de pe următoarele documente (petentul este rugat să enumere cât mai concret documentele sau informaţiile solicitate): 
    . . . . . . . . . . 
    Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate: 

Pe e-mail, la adresa . . . . . . . . . .
Pe e-mail în format editabil: . . . . . . . . . . la adresa . . . . . . . . . .
Pe format de hârtie, la adresa . . . . . . . . . .

    . . . . . . . . . . 
    Sunt dispus să plătesc costurile aferente serviciilor de copiere a documentelor solicitate (dacă se solicită copii în format scris). 
    Vă mulţumesc pentru solicitudine, 


. . . . . . . . . .
semnătura petentului (opţional)

    Numele şi prenumele petentului . . . . . . . . . . 
    Adresa la care se solicită primirea răspunsului/E-mail . . . . . . . . . . 
    Profesia (opţional) . . . . . . . . . . 
    Telefon (opţional) . . . . . . . . . . 

ANEXA Nr. 5
(Anexa nr. 5 la normele metodologice) 

Model - Reclamaţie administrativă (1) 

    Denumirea autorităţii sau instituţiei publice . . . . . . . . . . 
    Sediul/Adresa . . . . . . . . . . 
    Data . . . . . . . . . . 

    Stimate domnule/Stimată doamnă . . . . . . . . . ., 
    Prin prezenta formulez o reclamaţie administrativă, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât la cererea nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . . am primit un răspuns negativ, la data de . . . . . . . . . ., de la . . . . . . . . . . (completaţi numele respectivului funcţionar) 
    Documentele de interes public solicitate erau următoarele: 
    . . . . . . . . . . 
    Documentele solicitate se încadrează în categoria informaţiilor de interes public, din următoarele considerente: 
    . . . . . . . . . . 
    Prin prezenta solicit revenirea asupra deciziei de refuz al comunicării/netransmitere în termenul legal a informaţiilor de interes public solicitate în scris/în format electronic, considerând că dreptul meu la informaţie, conform legii, a fost lezat. 
    Vă mulţumesc pentru solicitudine, 

. . . . . . . . . .
(semnătura petentului)

    Numele şi adresa petentului . . . . . . . . . . 
    Adresa . . . . . . . . . . 
    Telefon . . . . . . . . . . 
    Fax . . . . . . . . . . 

ANEXA Nr. 6
(Anexa nr. 6 la normele metodologice) 

Model - Reclamaţie administrativă (2) 

    Denumirea autorităţii sau instituţiei publice . . . . . . . . . . 
    Sediul/Adresa . . . . . . . . . . 
    Data . . . . . . . . . . 

    Stimate domnule/Stimată doamnă . . . . . . . . . ., 
    Prin prezenta formulez o reclamaţie administrativă, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât la cererea nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . . nu am primit informaţiile solicitate în termenul legal, stabilit de lege. 
    Documentele de interes public solicitate erau următoarele: 
    . . . . . . . . . . 
    Documentele solicitate se încadrează în categoria informaţiilor de interes public, din următoarele considerente: 
    . . . . . . . . . . 
    Prin prezenta solicit revenirea asupra deciziei de a nu primi informaţiile de interes public solicitate în scris/în format electronic, considerând că dreptul meu la informaţie, conform legii, a fost lezat. 
    Vă mulţumesc pentru solicitudine, 

. . . . . . . . . .
(semnătura petentului)

    Numele şi adresa petentului . . . . . . . . . . 
    Adresa . . . . . . . . . . 
    Telefon . . . . . . . . . . 
    Fax . . . . . . . . . . 

ANEXA Nr. 7
(Anexa nr. 7 la normele metodologice) 

Model - Scrisoare de răspuns la cerere 

    De la: 
    Denumirea autorităţii sau instituţiei publice . . . . . . . . . . 
    Sediul/Adresa . . . . . . . . . . 
    Persoana de contact * . . . . . . . . . . 
    Nr. ** . . . . . . . . . . Data . . . . . . . . . . 
    Către: 
    Numele şi prenumele petentului . . . . . . . . . . 
    Adresa . . . . . . . . . . 

   * Funcţionarul responsabil cu aplicarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public, cu modificările şi completările ulterioare. 
   ** Numărul curent din Registrul pentru înregistrarea cererilor şi răspunsurilor privind accesul la informaţiile de interes public. 

    Stimate domnule/Stimată doamnă . . . . . . . . . ., 
    În urma cererii dumneavoastră nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . ., prin care, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, solicitaţi o copie de pe următoarele documente: 
    . . . . . . . . . . 
   1. vă trimitem, în anexa la prezenta scrisoare, informaţiile solicitate; 
   2. vă informăm că informaţiile solicitate nu au putut fi expediate în termenul iniţial de 10 zile datorită complexităţii acestora, urmând să vă parvină în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii dumneavoastră; 
   3. vă informăm că pentru rezolvarea cererii dumneavoastră, întrucât instituţia noastră nu deţine informaţiile la care faceţi referire, solicitarea dumneavoastră a fost redirecţionată către . . . . . . . . . . (instituţia/autoritatea publică competentă) . . . . . . . . . ., de unde urmează să primiţi răspuns; 
   4. vă informăm că informaţiile solicitate nu se încadrează în categoria informaţiilor de interes public, fiind exceptate de la accesul liber al cetăţenilor. 
    Informaţiile solicitate v-au fost furnizate în format electronic, la următoarea adresă de e-mail (opţional): 
    . . . . . . . . . . 
    Vă informăm că costurile aferente serviciilor de copiere a documentelor solicitate sunt următoarele (când este cazul): 
    . . . . . . . . . . 
    După plata serviciilor de copiere a documentelor solicitate la casierie, în contul de trezorerie . . . . . . . . . . (al fiecărei autorităţi sau instituţii publice) sau prin transfer bancar în contul . . . . . . . . . ., vă rugăm să vă prezentaţi pentru înmânarea documentelor solicitate. 

Cu stimă,
. . . . . . . . . .
(semnătura funcţionarului)

ANEXA Nr. 8
(Anexa nr. 8 la normele metodologice) 

Model - Răspuns la reclamaţie 

    De la: 
    Denumirea autorităţii sau instituţiei publice . . . . . . . . . . 
    Sediul/Adresa . . . . . . . . . . 
    Persoana de contact . . . . . . . . . . 
    Data . . . . . . . . . . 
    Către: 
    Numele şi prenumele petentului . . . . . . . . . . 
    Adresa . . . . . . . . . . 

    Stimate domnule/Stimată doamnă . . . . . . . . . ., 
    În urma reclamaţiei dumneavoastră nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . ., conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, după răspunsul negativ primit/întârzierea răspunsului la cererea nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . ., prin care, conform legii sus-menţionate, solicitaţi documentele de mai jos: 
    . . . . . . . . . . 
    vă informăm că decizia de a nu primi (la termen) documentele solicitate: 
   1. se încadrează în prevederile legii, fiind vorba despre informaţii exceptate de la accesul liber al cetăţenilor; 
   2. nu se încadrează în prevederile legii, fiind o eroare a unui funcţionar. 
    Funcţionarul vinovat pentru decizia eronată în ceea ce vă priveşte a fost sancţionat cu . . . . . . . . . . 

Al dumneavoastră,
. . . . . . . . . .
(semnătura conducătorului autorităţii sau instituţiei publice)

ANEXA Nr. 9
(Anexa nr. 9 la normele metodologice) 

   1. Model - Registru pentru înregistrarea solicitărilor şi răspunsurilor privind accesul la informaţiile de interes public şi pentru gestionarea procesului de acces la informaţii de interes public 
   NOTĂ:
 
    Folosirea acestor registre va permite o uşoară realizare a raportului anual de activitate. 


Nr. şi data cererii Modalitatea de primire a cererii1 Numele şi prenumele solicitantului Persoană fizică/Persoană juridică Informaţiile solicitate Domeniul de interes2 Natura răspunsului3 Modul de comunicare4 Termen5 (zile) Nr. şi data răspunsului

   1 Verbal/Electronic/Suport hârtie. 
   2  
   * Utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, cheltuieli etc.) 
   * Modul de îndeplinire a atribuţiilor instituţiei publice 
   * Acte normative, reglementări 
   * Activitatea liderilor instituţiei 
   * Informaţii privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001 
   * Altele (cu menţionarea acestora) 
   3 Soluţionată favorabil/Informaţie exceptată/Redirecţionată/Alte motive (precizare). 
   4 Verbal/Electronic/Suport hârtie. 
   5 5 zile/10 zile/30 de zile/termen depăşit. 

   2. Model - Registru reclamaţii administrative şi plângeri în instanţă 

Numărul de reclamaţii administrative la adresa instituţiei publice în baza Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare Numărul de plângeri în instanţă la adresa instituţiei în baza Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare
Soluţionate favorabil Respinse În curs de soluţionare Total Soluţionate favorabil Respinse În curs de soluţionare Total

ANEXA Nr. 10
(Anexa nr. 10 la normele metodologice) 

Model - Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001
(antet)
Numele autorităţii sau instituţiei publice . . . . . . . . . .
 


Elaborat
. . . . . . . . . .
Responsabil/Şef compartiment

RAPORT DE EVALUARE
a implementării Legii nr. 544/2001 în anul . . . . . . . . . .
 

    Subsemnatul, . . . . . . . . . ., responsabil de aplicarea Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, în anul . . . . . . . . . ., prezint actualul raport de evaluare internă finalizat în urma aplicării procedurilor de acces la informaţii de interes public, prin care apreciez că activitatea specifică a instituţiei a fost: 
    □ Foarte bună 
    □ Bună 
    □ Satisfăcătoare 
    □ Nesatisfăcătoare 
    Îmi întemeiez aceste observaţii pe următoarele considerente şi rezultate privind anul . . . . . . . . . .: 
   I. Resurse şi proces 
   1. Cum apreciaţi resursele umane disponibile pentru activitatea de furnizare a informaţiilor de interes public? 
    □ Suficiente 
    □ Insuficiente 
   2. Apreciaţi că resursele material disponibile pentru activitatea de furnizarea informaţiilor de interes public sunt: 
    □ Suficiente 
    □ Insuficiente 
   3. Cum apreciaţi colaborarea cu direcţiile de specialitate din cadrul instituţiei dumneavoastră în furnizarea accesului la informaţii de interes public: 
    □ Foarte bună 
    □ Bună 
    □ Satisfăcătoare 
    □ Nesatisfăcătoare 
   II. Rezultate 
   A. Informaţii publicate din oficiu 
   1. Instituţia dumneavoastră a afişat informaţiile/documentele comunicate din oficiu, conform art. 5 din Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare? 
    □ Pe pagina de internet 
    □ La sediul instituţiei 
    □ În presă 
    □ În Monitorul Oficial al României 
    □ În altă modalitate: . . . . . . . . . . 
   2. Apreciaţi că afişarea informaţiilor a fost suficient de vizibilă pentru cei interesaţi? 
    □ Da 
    □ Nu 
   3. Care sunt soluţiile pentru creşterea vizibilităţii informaţiilor publicate, pe care instituţia dumneavoastră le-au aplicat? 
   a) . . . . . . . . . . 
   b) . . . . . . . . . . 
   c) . . . . . . . . . . 
   4. A publicat instituţia dumneavoastră seturi de date suplimentare din oficiu, faţă de cele minimale prevăzute de lege? 
    □ Da, acestea fiind: . . . . . . . . . . 
    □ Nu 
   5. Sunt informaţiile publicate într-un format deschis? 
    □ Da 
    □ Nu 
   6. Care sunt măsurile interne pe care intenţionaţi să le aplicaţi pentru publicarea unui număr cât mai mare de seturi de date în format deschis? 
    . . . . . . . . . . 
   B. Informaţii furnizate la cerere 

1. Numărul total de solicitări de informaţii de interes public În funcţie de solicitant După modalitatea de adresare
de la persoane fizice de la persoane juridice pe suport hârtie pe suport electronic verbal
Departajare pe domenii de interes
a) Utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, cheltuieli etc.)
b) Modul de îndeplinire a atribuţiilor instituţiei publice
c) Acte normative, reglementări
d) Activitatea liderilor instituţiei
e) Informaţii privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare
f) Altele, cu menţionarea acestora:
2. Număr total de solicitări soluţionate favorabil Termen de răspuns Modul de comunicare Departajate pe domenii de interes
Redirecţionate către alte instituţii în 5 zile Soluţionate favorabil în termen de 10 zile Soluţionate favorabil în termen de 30 zile Solicitări pentru care termenul a fost depăşit Comunicare electronică Comunicare în format hârtie Comunicare verbală Utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, cheltuieli etc.) Modul de îndeplinire a atribuţiilor instituţiei publice Acte normative, reglementări Activitatea liderilor instituţiei Informaţii privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare Altele (se precizează care)

   3. Menţionaţi principalele cauze pentru care anumite răspunsuri nu au fost transmise în termenul legal: 
   3.1. . . . . . . . . . .  
   3.2. . . . . . . . . . .  
   3.3. . . . . . . . . . .  
   4. Ce măsuri au fost luate pentru ca această problemă să fie rezolvată? 
   4.1. . . . . . . . . . .  
   4.2. . . . . . . . . . .  

5. Număr total de solicitări respinse Motivul respingerii Departajate pe domenii de interes
Exceptate, conform legii Informaţii inexistente Alte motive (cu precizarea acestora) Utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, cheltuieli etc.) Modul de îndeplinire a atribuţiilor instituţiei publice Acte normative, reglementări Activitatea liderilor instituţiei Informaţii privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare Altele (se precizează care)

   5.1. Informaţiile solicitate nefurnizate pentru motivul exceptării acestora conform legii: (enumerarea numelor documentelor/informaţiilor solicitate): 
    . . . . . . . . . . 
   6. Reclamaţii administrative şi plângeri în instanţă 

6.1. Numărul de reclamaţii administrative la adresa instituţiei publice în baza Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare 6.2. Numărul de plângeri în instanţă la adresa instituţiei în baza Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare
Soluţionate favorabil Respinse În curs de soluţionare Total Soluţionate favorabil Respinse În curs de soluţionare Total

   7. Managementul procesului de comunicare a informaţiilor de interes public 
   7.1. Costuri 

Costuri totale de funcţionare ale compartimentului Sume încasate din serviciul de copiere Contravaloarea serviciului de copiere (lei/pagină) Care este documentul care stă la baza stabilirii contravalorii serviciului de copiere?

   7.2. Creşterea eficienţei accesului la informaţii de interes public 
   a) Instituţia dumneavoastră deţine un punct de informare/bibliotecă virtuală în care sunt publicate seturi de date de interes public ? 
    □ Da 
    □ Nu 
   b) Enumeraţi punctele pe care le consideraţi necesar a fi îmbunătăţite la nivelul instituţiei dumneavoastră pentru creşterea eficienţei procesului de asigurare a accesului la informaţii de interes public: 


   c) Enumeraţi măsurile luate pentru îmbunătăţirea procesului de asigurare a accesului la informaţii de interes public: