Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
 
Certificat ISO 9001:2015

Despre ANR


Autoritatea Navală Română este autoritatea centrală de specialitate din subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în domeniul siguranței navigației și al securității navelor. ANR este organizată și funcționează potrivit prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 1133/2002 și a Ordonanței de Guvern nr. 42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare, cu modificările și completările ulterioare.

Autoritatea Navală Română este o instituție publică cu finanțare extrabugetară, cu personalitate juridică, înființată prin fuziunea Inspectoratului Navigației Civile cu Regia Autonomă "Registrul Naval Român". În urma fuziunii, ANR a preluat toate drepturile și obligațiile celor două persoane juridice care s-au desființat.

Structura organizatorică a Autorității Navale cuprinde aparatul propriu central (constituit din direcții, servicii, birouri, compartimente) și organele teritoriale operative, care își desfășoară activitatea în teritoriu.

Aparatul central al ANR are în componența sa serviciile funcționale, Direcția Siguranța Navigației, Securitatea Navelor și Personal Navigant, Direcția Tehnică, Direcția Juridica, Reglementări și Resurse Umane, Direcția Economică, Centrul Maritim de Coordonare și Serviciul PSC/FSC.

Organele teritoriale operative sunt unități fără personalitate juridică, aflate în subordinea aparatului central, constituite din căpitănii de port și inspectorate tehnice. În subordinea Autorității Navale se află 5 căpitănii zonale la Constanța, Tulcea, Galați, Giurgiu și Drobeta Turnu Severin, cărora li se subordonează căpităniile de port și oficiile de căpitănie din zonele de jurisdicție specifice. Zonele de jurisdicție ale organelor teritoriale operative se stabilesc de către directorul general și se aprobă de către Consiliul de Conducere al ANR.

 

Misiune și obiective
În exercitarea atribuțiilor sale, ANR urmărește îndeplinirea următoarelor obiective strategice
 • asigurarea și dezvoltarea standardelor de siguranță a navigației în porturile românești;
 • perfecţionarea sistemului de examinare și certificare a personalului navigant român;
 • asigurarea activității de căutare și salvare, conform prevederilor convenției SAR 79;
 • efectuarea de controale pentru prevenirea poluărilor de la nave;
 • monitorizarea debalastărilor, a bunkerărilor și a predării deșeurilor;
 • investigarea incidentelor de poluare de la nave, în urma sesizărilor (exclusiv cele cu caracter penal);
 • transpunerea în legislația română a acquis-ului comunitar;
 • monitorizarea în timp real a acquis-ului comunitar și adoptarea în mod corespunzător a măsurilor operative ce se impun, coordonarea activității de transpunere a acestuia în legislația română;
 • coordonarea activității de transpunere în legislația românească a convențiilor și a altor reglementări de interes pentru țara noastră, a amendamentelor la convențiile internaționale la care România este parte;
 • identificarea obligațiilor ce revin statului din acordurile și convențiile internaționale la care România este parte, în domeniul transporturilor navale;
 • întărirea disciplinei economico-financiare, creșterea constantă a veniturilor prin atragerea de noi surse de venituri, precum și prin controlul judicios al costurilor, inclusiv prin reducerea continuă a creanțelor;
 • consolidarea bazei tehnico-materiale prin continuarea politicii de dezvoltare și modernizare a patrimoniului instituției;
 • dezvoltarea sistemului informatic și de comunicații al instituției, integrarea în proiectele internaționale privind schimbul de informații în domeniul maritim; 
 • motivarea și implicarea întregului personal ANR în vederea îndeplinirii obiectivelor strategice ale instituției;
 • ridicarea nivelului de cunoștințe de specialitate a personalului ANR și creșterea performanțelor profesionale ale angajaților prin efectuarea de cursuri de instruire;
 • îmbunătățirea continuă a calității serviciilor prestate către clienți, reducerea birocrației și eficientizarea activității. 

Având ca obiectiv prioritar îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor sale, din luna noiembrie 2016, instituţia este certificată conform cerinţelor standardului ISO 9001:2015 de către Societatea de Clasificare DNV-GL.

​Principalele atribuţii ale Autorităţii Navale Române
 • inspecţia, controlul şi supravegherea navigaţiei;
 • controlul statului pavilionului şi controlul statului portului;
 • coordonarea activităţilor de asistenţă, căutare şi salvare în apele naţionale navigabile şi a acţiunilor în caz de calamităţi naturale şi sinistru naval;
 • protecţia apelor navigabile împotriva poluă​​​​rii de către nave;
 • sancţionarea contravenţiilor, cercetarea evenimentelor şi accidentelor de navigaţie;
 • înmatricularea şi evidenţa navelor sub pavilion român;
 • evidenţa, atestarea  şi brevetarea personalului navigant;
 • supravegherea tehnică, clasificarea şi certificarea navelor;
 • aducerea la îndeplinire a obligaţiilor ce revin statului din acordurile şi convenţiile internaţionale la care România este parte privind domeniul său de activitate;
 • reprezentarea statului român în organisme internaţionale din domeniul transporturilor navale, pe bază de mandat;
 • implementarea normelor, regulilor şi convenţiilor internaţionale în legislaţia română;
 • elaborarea, avizarea şi supunerea spre aprobarea Ministerului Transporturilor a proiectelor de acte normative şi norme obligatorii;
 • auditarea pentru certificare ISM (Certificatul de Siguranţă al Navei) şi ISPS (Codul Internațional pentru Siguranţa Navelor şi Securitatea Facilităţilor Portuare) a navelor şi a companiilor de navigaţie.
Drepturi de autor © 2014 ANR