Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
 
Certificat ISO 9001:2015

SUPRAVEGHERE PIATA

Organ de supraveghere a pietei în domeniul ambarcatiunilor de agrement si echipamentelor maritime

 

Autoritatea Navala Româna, institutie publica din subordinea Ministerului Transporturilor, este organul de control si supravegherea pietei desemnat prin HG 2195/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata si/ sau punere în functiune a ambarcatiunilor de agrement, precum si prin H.G. 494/2006 privind echipamentul maritim cu modificarile si completarile ulterioare.

Compartimentul Supraveghere Piata (CSP), din cadrul Serviciului Avizări produse Navale, Industriale si Supraveghere Piata,  îndeplineste atributiile ce rezulta din actele normative mentionate. Activitatile de supraveghere a pietei se realizeaza de catre CSP, cu respectarea prevederilor Ordonantei nr. 20/2010 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea unitara a legislatiei Uniunii Europene care armonizeaza conditiile de comercializare a produselor, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606/26.08.2010, precum si ale Regulamentului (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerintelor de acreditare si de supraveghere a pietei în ceea ce priveste comercializarea produselor si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L218/30 din 13 august 2008.

Informatiile obtinute de catre CSP în timpul activitatii de supraveghere a pietei sunt confidentiale.

Sarcinile privind supravegherea pietei trebuie îndeplinite cu respectarea principiului proportionalitatii. Potrivit acestui principiu, masurile stabilite de catre CSP, ca organ de control, trebuie sa fie corelate cu gradul de risc sau de neconformitate al echipamentului, iar impactul asupra liberei circulatii nu trebuie sa fie mai mare decât este necesar pentru atingerea obiectivelor supravegherii pietei.

În cadrul activitatii de supraveghere a pietei, CSP parcurge, în principal, urmatoarele etape:

• monitorizarea echipamentelor introduse pe piata sau puse în functiune;
• stabilirea masurilor ce trebuie luate de catre producator, reprezentantul autorizat al acestuia sau de catre alta persoana responsabila pentru introducerea pe piata sau punerea în functiune a echipamentului, pentru îndeplinirea conformitatii, dupa caz.

Monitorizarea echipamentelor introduse pe piata sau puse în functiune se realizeaza, dupa caz, în principal, prin:

• vizitarea regulata a locurilor unde acestea se comercializeaza si se depoziteaza;
• vizitarea regulata a locurilor unde acestea sunt puse în functiune;
• organizarea de verificari aleatorii si pe loturi mici;
• prelevarea de mostre si verificarea prin examinare si încercare a acestora.

În situatia în care se decide ca un echipament nu este în conformitate cu prevederile reglementarilor tehnice aplicabile, acesta trebuie sa ia masurile necesare si sa actioneze pentru îndeplinirea conformitatii, dupa cum urmeaza:

a) se solicita producatorului, reprezentantului autorizat al acestuia sau altei persoane responsabile pentru introducere pe piata sau punere în functiune, sa realizeze conformitatea cu prevederile din reglementarile tehnice aplicabile;
b) în situatia în care masurile initiale nu au condus la rezultatele asteptate sau rezultatele obtinute sunt considerate insuficiente, CSP va lua masurile potrivite pentru a restrictiona sau a interzice introducerea pe piata sau punerea în functiune a echipamentului în cauza si/sau pentru a asigura retragerea lui de pe piata.

 

AMBARCAŢIUNI DE AGREMENT

Introducerea pe piaţă şi / sau punerea în funcţiune a ambarcaţiunilor de agrement, a motoarelor şi altor componente pentru acestea, precum şi a motovehiculelor nautic.

Hotărârea Guvernului nr. 2195/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi / sau punere în funcţiune a ambarcaţiunilor de agrement (publicată în Monitorul Oficial nr. 16/06.01.2005) transpune Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 94/25/CE din 16 iunie 1994 privind armonizarea legislativă şi administrativă a statelor membre referitoare la ambarcaţiunile de agrement (publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 164 din 30 iunie 1994), amendată prin Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2003/44/CE din 16 iunie 2003 (publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 214 din 26 august 2003).

Legislaţia secundară:
Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 167/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind desemnarea şi notificarea organismelor de certificare şi a laboratoarelor care realizează evaluarea conformităţii ambarcaţiunilor de agrement (MOf 172/19.03.2003);
Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 859/2005 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 167/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind desemnarea şi notificarea organismelor de certificare şi a laboratoarelor care realizează evaluarea conformităţii ambarcaţiunilor de agrement (MOf nr. 494/13.06.2005);
Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1681/2005 pentru aprobarea Listei standardelor româneşti care adoptă standardele europene armonizate, ale căror prevederi se referă la ambarcaţiunile de agrement (MOf nr. 941/21.10.2005).
Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 554/2014 privind înlocuirea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1681/2005 pentru aprobarea Listei standardelor românesti care adopta standardele europene armonizate, ale caror prevederi se refera la ambarcatiunile de agrement (MOf nr. 372/20.05.2014).

În conformitate cu art. 12 al Hotărârii Guvernului 2195/2004, Autoritatea Navală Română, instituţie publică, este organul de control care verifică respectarea prevederilor acestei hotărâri şi este responsabil pentru supravegherea pieţei ambarcaţiunilor de agrement. Compartimentul Supraveghere Piaţă, din cadrul Autorităţii Navale Române, îndeplineşte atribuţiile ce rezultă din actul normativ mentionat.

Pe durata controalelor, la introducerea pe piata a produselor care intra sub incidenta HG 2195/2004, sunt verificate:
• aplicarea marcajului de conformitate;
• declaratia de conformitate;
• placuta constructorului si numarul unic de serie al ambarcatiunii (CIN);
• manualul proprietarului;
• standardele armonizate sau alte modalitati prin care se asigura respectarea cerintelor esentiale de proiectare si constructie;
• modul de aplicare al modulelor pentru evaluarea conformitatii;
• dosarul tehnic de fabricatie al produselor;
• daca este necesar, si alte aspecte legate de introducerea pe piata a produselor respective.

 

ECHIPAMENT MARITIM

Hotarârea Guvernului nr. 494/2006, privind echipamentul maritim (publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 414bis din 12.05.2006) cu modificarile si completarile ulterioare transpune Directiva Consiliului nr. 96/98/CE privind echipamentul maritim, publicata în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L46 din 17.02.1997, cu amendamentele ulterioare.

 

Legislatia secundara:
Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 346/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind desemnarea si notificarea laboratoarelor de încercari precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizeaza evaluarea conformitatii echipamentului maritim (MOf 179/14.03.2007).

Controlul echipamentelor maritime consta în verificarea:
• aplicarii marcajului de conformitate (timona);
• declaratiei de conformitate;
• marcajului producatorului;
• codului de identificare a organismului notificat;
• standardelor de executie/ încercari sau a altor modalitati prin care se asigura respectarea cerintelor esentiale de proiectare si executie;
• modului de aplicare a modulelor pentru evaluarea conformitatii

 

Formulare Declaratii de conformitate pentru ambarcatiuni de agrement

 

 

CONTACT
Adresa: Bucuresti, Bulevardul Marasesti, Nr.26, Sect.4, cod postal: 040254
E-mail: rna@rna.ro
Tel.: + 40 21 336 8215; + 40 372 745 584
Fax: +40 21 336 8209


Pentru zona de activitate Ardeal – Alba Iulia

E-mail: iburcuta@rna.ro
Tel./Fax: +40 258 778 175

Drepturi de autor © 2014 ANR