Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
 
Certificat ISO 9001:2015

Autoritatea Navală Română prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal având funcţie de identificare (nume şi prenume, adresă, e-mail, număr de telefon, seria și numărul actului de identitate, imaginea, semnătura) și alte tipuri de informații pe care alegeți să le furnizați în completarea formularului on-line adresat autorității prin intermediul https://portal.rna.ro/contact .

Furnizarea datelelor dumneavoastră cu caracter personal este obligatorie pentru întocmirea și comunicarea răspunsului. Petițiile (cererile, reclamațiile, sesizările, propunerile) anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petiționarului nu se iau în considerare și se clasează, potrivit prevederilor ORDONANTEI GUVERNULUI nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, actualizată în 2016.

Datele personale furnizate sunt destinate utilizării de către Autoritatea Navală Română, în efectuarea și transmiterea răspunsului către dumneavoastră. Petițiile greșit îndreptate către Autoritatea Navală Română vor fi trimise în termen de 5 zile de la înregistrare către autorități sau instituții publice care au ca atribuții rezolvarea problemelor sesizate, urmând ca petiționarul să fie înștiințat despre aceasta. Petițiile se înregistrează şi urmează regulile de păstrare, procesare, multiplicare, transport, transmitere, arhivare și/sau distrugere stabilite prin Legea Arhivelor Naționale şi prin proceduri interne.

Conform Regulamentului (UE) 679/2016 (Regulamentul General de Protecția Datelor) beneficiați de dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie asupra datelor prin rectificare sau ștergere, dreptul de restricționarea prelucrarii, dreptul de a vă opune prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, drepturi legate de luarea de decizii automatizate și de profilare, dreptul de a retrage consimtământul dacă prelucrarea este bazată pe acordarea lui. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a face plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, telefon +4 031 8059211, e-mail anspdcp@dataprotection.ro și de a vă adresa justiției.

Pentru exercitarea drepturilor de mai sus puteţi completa on-line Cererea pentru exercitarea drepturilor în ceea ce privește datele cu caracter personal la secţiunea Contact/Petiţie on-line sau puteți înainta o cerere scrisă, datată şi semnată în care se va menţiona ce drept este exercitat, la registratura Autorităţii Navale Române, Incintă Port Constanta, nr.1, Clădirea ANR, Constanța, România, cod poștal 900900, sau pe e-mail RNA@RNA.RO . Cererii i se va ataşa o copie lizibilă după actul de identitate al solicitantului. Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal poate fi contactat la telefon +4 0372 419880, e-mail: dpo@rna.ro

Drepturi de autor © 2014 ANR