Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
 
Certificat ISO 9001:2015

​MRCC

ADRESE UTILE

CONTACT

Marius Gelu ROIBU - Şef Serviciu MRCC
TEL: +40 241/61.59.49;   +40740 173032;   +40723 634122
FAX: +40 241/60.60.65; 61.62.29
E-mail: mroibu@rna.ro

SERVICIUL MRCC

Serviciul MRCC este responsabil de îndeplinirea atribuţiilor ANR cu privire la coordonarea activităţilor de căutare şi salvare de vieţi omeneşti pe mare, precum şi de îndeplinirea atribuţiilor cu privire la protecţia apelor navigabile împotriva poluării de către nave, în zona de responsabilitate a Centrului Maritim de Coordonare.
Zona de responsabilitate a Centrului Maritim de Coordonare este reprezentată de apele maritime interioare (inclusiv a porturilor), Canalul Dunare – Marea Neagră, căile navigabile ale Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării", marea teritorială, zona contiguă şi zona economică exclusivă.

  Căutarea şi salvarea vieţii omeneşti pe mare

 

 

Activitatea de răspuns la poluare

 

Organizarea şi coordonarea activităţii de salvare a vietţi omeneşti pe mare (SAR)

Serviciul MRCC  este responsabil de îndeplinirea atribuţiilor ANR cu privire la coordonarea activităţilor de căutare şi salvare de vieţi omeneşti pe mare, conform prevederilor Convenţiei internaţionale din 1979 pentru căutarea şi salvarea vieţii omeneşti pe Mare „Conventia SAR'79", având următoarele atribuţii:

 • coordonează acţiunile de căutare şi salvare în cazul incidentelor maritime SAR;
 • ţine evidenţa statistică a incidentelor SAR, întocmind rapoarte faţă de criteriile de evaluare a acţiunilor stabilite de ANR;
 • face propuneri privind organizarea şi funcţionarea sistemului de intervenţie SAR;
 • elaborează planurile de exerciţii şi de antrenament pentru acţiunile SAR;
 • participă la elaborarea planurilor de acţiune în caz de calamităţi naturale;
 • participă la elaborarea de proiecte de acte legislative în domeniul căutării şi salvării de vieţi omeneşti pe mare;
 • participă, după caz, la acţiunile SAR ale altor centre maritime de coordonare din zona Mării Negre;
 • participă la exerciţii SAR organizate în Marea Neagră şi în care sunt implicate şi alte state riverane;
 • introducerea datelor şi informaţiilor în sistemul SafeSeaNet, privind incidentele SAR din zona de responsabilitate a României.


Organizarea şi coordonarea răspunsului (intervenţiei) în cazul poluărilor

Serviciul MRCC este responsabil de îndeplinirea atributiilor ANR cu privire la protecţia apelor navigabile împotriva poluării de către nave în zona de responsabilitate a ANR, având următoarele atribuţii:

 • coordonarea acţiunilor de răspuns la poluare şi depoluarea zonelor afectate, în zona maritimă de responsabilitate a României, în calitate de coordonator de serviciu (prevederi HG 893/2006 si Ordin comun MMGA, MTCT şi MAI nr. 217/2004);
 • verificarea reclamaţilor privind deficienţele constatate privind facilităţile portuare de preluare a deşeurilor de la nave, în cazul raportării de către comandant (refuzul de a prelua deşeurile de orice fel de la bord) (prevedere OG 20/2012, Anexa 3.);
 • primirea, interpretarea şi coordonarea verificării la faţa locului a informaţiilor primite prin serviciul CleanSeaNet, de detectare şi depistare satelitară a poluărilor produse de către nave, pe Marea Neagră, în zona de responsabilitate a României, conform calendarului de monitorizare stabilit de comun acord cu EMSA (Agenţia Europeană pentru Siguranţă Maritimă;
 • coordonează acţiunile de răspuns la poluare şi depoluarea zonelor afectate ale Mării Negre în zona de responsabilitate a României, de la bordul navelor stand by „Oil recovery vessels" angajate prin contract de „Stand by" de către EMSA, suport financiar-Comisia Europeană;
 • introduce date şi informaţii în sistemul Safe Sea Net, privind poluările petrecute în zona maritimă de responsabilitate a României;
 • actualizează datele şi informaţiile, în modulele bazei de date GISIS – (Port Reception Facilities Database, Prevention Pollution Equipments Database si Contact Points), în baza datelor colectate de la administraţiile portuare ale porturilor maritime;
 • colectează şi centralizează datele şi informaţiile din teritoriu, privind tipurile şi cantitaţile de combustibili utilizaţi de către navele agenţilor economici români care prestează activităţi de transport naval pe căile navigabile interioare, maritime naţionale şi în transportul naval intarnaţional, pentru Sistemul naţional de inventariere a emisiilor de SO2 şi CO2;
 • eliberează certificate CLC, pentru navele tanc ce transportă mai mult de 400 t hidrocarburi;
 • eliberează certificate Bunkers, pentru navele cu un tonaj brut mai mare de 1000 t;
 • constituie punct National de Contact pentru Grupul Tehnic Consultativ pentru Pregătire şi Răspuns în caz de Poluare Marină (CTG MPPR), privind colectarea datelor şi informaţiilor din teritoriu la solicitarea EMSA şi transmiterea inventarelor/situaţiilor solicitate, la EMSA;
 • constituie punct Naţional de Contact pentru sistemul CECIS (Common Emergency Communication and Information System), sistem de alertare electronică - via Internet - şi de facilitare a comunicaţiilor în caz de urgenţe şi poluări, dintre statele membre UE şi Centrul de Protecţie Civilă (MIC) al UE, de la Bruxel;
 • constituie punct Naţional de Contact pentru Comisia Mării Negre, Advisory Group- Environmental Safety Aspects of Shipping (AG -ESAS);
 • constituie punct de contact pentru Grupul de lucru Interministerial (MT-MMSC) cu privire la monitorizarea, evidenţierea şi gestionarea deşeurilor rezultate în urma dezmembrării navelor pe teritoriul României;
 • efectuează exerciţii lunare folosind softul OPRC, privind răspunsul la poluare (predicţia/evoluţia petei de hidrocarbură în timp şi spaţiu);
 • participă la exerciţiile regionale, de comunicaţii în activitatea de răspuns în cazul poluărilor produse în Marea Neagră;
 • participă la exerciţiile privind răspunsul la poluare pe Marea Neagră, organizate de Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi/sau ARSVOM;
 • monitorizează transmiterea notificărilor privind cantităţile şi tipurile de deşeuri aflate la bordul tuturor navelor maritime care urmează să sosească în portul Constanţa, si care vor fi predate la facilităţile portuare de preluare (prevedere OG 20/2012, Anexa 2.);
 • participă la elaborarea de proiecte legislative în domeniul prevenirii şi răspunsului la poluările mediului acvatic navigabil;
 • verifică în teritoriu conform unui program dinainte stabilit, modul de respectare a prevederilor legislative şi a procedurilor în vigoare, în ceea ce priveşte prevenirea, răspunsul (intervenţia) şi investigarea în cazul poluărilor mediului acvatic navigabil.

 


Activităţile de prevenire a poluării constau în ansamblul activitatilor de verificare si avertizare asupra producerii consecintelor negative posibile ale unor actiuni si luarea masurilor de precautie pentru a preîntâmpina producerea incidentelor de poluare.
Serviciul MRCC este responsabil cu coordonarea activitatilor de prevenire si investigare a poluarii, activitati care intra în sarcina capitaniilor de port, pentru executare.


Coordonarea activitatilor de raspuns si interventie la poluare pe mare, în cazul poluarilor cu hidrocarburi sau alte substante poluante, este responsabilitatea Serviciului MRCC, acesta având urmatoarele atributii:

 • Identifica si investigheaza poluarea, organizeaza si coordoneaza raspunsul în cazul poluarilor din zona maritima de responsabilitate a Romaniei, sanctioneaza poluatorul;
 • Conduce toate actiunile de interventie pe mare, în cadrul Diviziei pentru Operatiuni Maritime;
 • Organizeaza activitatea Punctului National Operativ de Contact - Maritim pentru incidentele de poluare marina produse de catre nave;
 • Centralizeaza si tine la zi evidenta tuturor actiunilor de depoluare efectuate pe mare;
 • Participa la evaluarea efectelor si stabilirea cauzelor ce au determinat incidentul de poluare marina;
 • Coordoneaza efectuarea exercitiilor de simulare pe mare în cadrul sistemului national.

Punct National Operativ de Contact - Maritim (PNOC-M)

 • Functioneaza în regim de lucru permanent, în cadrul Serviciului MRCC
 • Responsabilitati:
  • Primirea si transmiterea raportarilor (alertelor) privind incidentele de poluare pe mare si în porturile maritime, conform planului de alertare
  • asigurarea comunicatiilor în cadrul Diviziei pentru Operatii Maritime cu fortele de interventie si sursa care raporteaza incidentul.

   

 

PROCEDURA DE ELIBERARE A CERTIFICATULUI DE ASIGURARE SAU ALTĂ GARANŢIE FINANCIARĂ ÎN LEGATURĂ CU RĂSPUNDEREA CIVILĂ PENTRU PAGUBELE PRODUSE PRIN POLUARE CU HIDROCARBURI


1. GENERALITĂŢI DESPRE CERTIFICATUL DE ASIGURARE SAU ALTĂ GARANŢIE FINANCIARĂ ÎN LEGATURĂ CU RĂSPUNDEREA CIVILĂ PENTRU PAGUBELE PRODUSE PRIN POLUARE CU HIDROCARBURI


Cine trebuie să îl deţină?
    Armatorul unei nave petroliere care arborează pavilionul român sau străin şi care transportă mai mult de 2.000 tone hidrocarburi în vrac ca încărcătură este obligat să menţină o asigurare sau altă garanţie financiară compatibilă cu limita răspunderii sale, prevăzută la art. V din Convenţia internaţională privind răspunderea civilă pentru pagubele produse prin poluare cu hidrocarburi (CLC), 1992, pe durata valabilităţii certificatului de asigurare sau altă garanţie financiară, emis de autoritatea competentă.

Cine trebuie să îl elibereze?
    Pentru fiecare navă se eliberează un certificat, emis de autoritatea competentă a unui stat contractant, prin care se atestă că se află în vigoare o asigurare sau o garanţie financiară conform prevederilor CLC, 1992.
Pentru orice navă sub pavilion român, sau pentru navele aflate sub pavilionul unui stat nemembru CLC, 1992, acest certificat se va elibera de către serviciul SAR – Poluare, din cadrul Autorităţii Navale Române (ANR), cu sediul în Constanţa, Incintă Port Constanţa nr.1.

Forma şi conţinutul certificatului?
    Forma şi conţinutul certificatului de asigurare sau altă garanţie financiară sunt prezentate în anexa nr. 1 a acestei proceduri.
Certificatul se va elibera în două exemplare, unul de culoare bleu, care va fi păstrat la bordul navei pentru care a fost eliberat, şi unul de culoare vernil, care va rămâne la sediul ANR – serviciul SAR – Poluare.


2. PROCEDURI PRIVIND ELIBERAREA ŞI VERIFICAREA EXISTENŢEI CERTIFICATULUI DE ASIGURARE SAU ALTĂ GARANŢIE FINANCIARĂ

 

Acte normative
    Forma acestui certificat, precum şi procedurile privind eliberarea sa, sunt reglementate de HOTĂRÂREA nr. 212 din 27 februarie 2003 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.232/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de implementare a prevederilor Convenţiei internaţionale privind răspunderea civila pentru pagubele produse prin poluarea cu hidrocarburi, 1992 (CLC, 1992).
România a aderat la Protocolul din 1992 pentru amendarea Convenţiei internaţionale privind răspunderea civilă pentru pagubele produse prin poluare cu hidrocarburi prin Legea nr. 158 din 3 octombrie 2000.

Eliberarea certificatului
    În vederea emiterii certificatului de asigurare sau altă garanţie financiară armatorul va prezenta serviciului SAR-Poluare din cadrul Autorităţii Navale Române următoarea documentaţie:
    1. cererea de certificare-tip, conform modelului prezentat la anexa nr.2, model publicat şi în Monitorul Oficial cu numărul 142 din data de 5 martie 2003; iar un model de completare al acestui certificat în anexa nr. 2.1.;
    2. lista cuprinzând nava / navele pentru care se solicită certificatele de asigurare sau altă garanţie financiara, conform modelului prezentat în anexa nr. 3, model publicat şi în Monitorul Oficial cu numărul 142 din data de 5 martie 2003, iar un model de completare a acestei liste în anexa nr. 3.1.;
    3. copie de pe certificatul de tonaj al navei / navelor;
    4.1. pentru navele sub pavilion străin şi certificatul de naţionalitate, în original şi în copie, copia rămânând la dosarul serviciului SAR – Poluare, din cadrul ANR;
    4.2. în situaţia în care în certificatul de naţionalitate nu este menţionată clar capacitatea utilă de încărcare în vrac de minim 2000 tone hidrocarburi pentru nava pentru care se solicită certificatul, se va prezenta şi o copie a oricărui document al navei respective care să ateste acest lucru (ex: cargo manifest, conosament, etc).
    5.1. originalul unei asigurări sau altei garanţii financiare emise de asiguratorii sau garanţii asiguratori membri Lloyd's, International Underwriting Association of London (IUA), American Institute of Marine Underwriters (AIMU), Verein Bremer Seeversicherer e.V. (VBS), Verein Hamburger Assecuradeure (VHA),cluburile P & I, fondul internaţional de despăgubire, cu datele privind durata şi aplicabilitatea acesteia, pentru nava şi armatorul solicitant, în forma şi conţinutul acceptabile autorităţilor competente din România şi din celelalte state părţi la CLC, 1992;
    5.2. pentru asigurările încheiate cu alţi asiguratori sau garanţi români sau străini care nu au fost menţionaţi la art. 5.1. armatorul solicitant va depune în plus dovezile necesare privind capacitatea de plată a asiguratorului / garantului sau, după caz, confirmarea existenţei unei reasigurări încheiate cu asiguratorii menţionaţi la art. 5.1..


Condiţii pentru eliberarea certificatului
    O asigurare sau o altă garanţie financiară se va emite numai navelor sub pavilion român sau navelor aflate sub pavilionul unui stat nemembru CLC, 1992.
O asigurare sau o altă garanţie financiară nu se va putea emite dacă asigurarea sau altă garanţie financiară poate înceta înainte de împlinirea a 3 luni de la data la care armatorul solicită eliberarea unui asemenea certificat, în condiţiile CLC, 1992, din alte motive decât expirarea termenului de valabilitate.


Taxa de eliberare
Contravaloarea taxei de eliberare: contravaloarea a 51 €, plătiţi în lei pentru navele cu pavilion roman, la cursul BNR din ultima zi a lunii anterioare celei în care se face plata.


Verificare existenţei la bord a certificatului
    Verificarea existenţei la bord a certificatului de asigurare sau altă garanţie financiară şi conformitatea acestuia cu prevederile CLC, 1992, pentru navele petroliere care transporta în vrac, ca încărcătură, mai mult de 2000 tone de produse petroliere, se va efectua de către Autoritatea Navală Română, prin căpităniile de port, indiferent de pavilion sau de statul de înregistrare al navei, care intră sau ies în sau dintr-un port românesc sau care sosesc sau părăsesc terminalele din largul mării.
A.N.R. va lua măsurile necesare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, inclusiv de reţinere a navei petroliere implicate, dacă este cazul, pentru îndeplinirea în mod corespunzător a cerinţelor prevăzute la art. VII din CLC, 1992.


3. TERMENUL DE VALABILITATE, ANULAREA CERTIFICATULUI DE ASIGURARE SAU ALTĂ GARANŢIE FINANCIARĂ

Termenul de valabilitate al certificatului – nu va depăşi termenul de valabilitate al asigurării sau garanţiei financiare.

Certificatul de asigurare sau garanţie financiară poate fi considerat anulat înainte de expirarea termenului de valabilitate în următoarele condiţii:
    1. modificarea condiţiilor şi termenilor asigurării sau garanţiei financiare de natură să atragă inaplicabilitatea prevederilor CLC, 1992;
    2. nava a suferit transformări importante ale construcţiei, echipamentelor, instalaţiilor, armaturilor amenajărilor şi materialului, fără aprobarea autorităţii competente a statului de pavilion;
    3. la schimbarea pavilionului navei.


4. OBLIGATIILE ARMATORULUI

Armatorul căruia i s-a eliberat un certificat are obligaţia de a aduce la cunoştinţa serviciului MRCC, din cadrul ANR, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data la care o asemenea modificare a devenit operativă sau s-a produs:
    1. orice modificare a termenilor şi condiţiilor asigurării sau garanţiei financiare;
    2. orice altă împrejurare de fapt sau de drept care poate afecta în orice mod asigurarea sa de răspundere civilă pentru pagubele produse prin poluare cu hidrocarburi


Planul Regional de Intervenţie pentru Marea Neagră

Articolul IX din Convenţia privind protecţia Mării Negre împotriva poluării (Convenţia de la Bucureşti din 1992) cheamă părţile contractante să coopereze pentru a preveni, a reduce şi a combate poluarea mediului marin al Mării Negre, rezultată ca urmare a unor situaţii de urgenţă, în conformitate cu Protocolul privind cooperarea în combaterea poluării Mării Negre cu petrol şi alte substanţe nocive în situaţii de urgenţă (Protocolul privind situaţiile de urgenţă).
Articolul 2 din Protocolul privind situaţiile de urgenţă declară că părţile contractante trebuie să depună eforturi pentru a menţine şi a promova, individual sau prin cooperare bilaterală sau multilaterală, planurile de intervenţie pentru combaterea poluării mării cu substanţe petroliere sau alte substanţe periculoase.
Părţile contractante au fost de acord să adopte Planul de intervenţie pentru Marea Neagră (denumit în continuare -planul), pentru a reacţiona prompt şi eficient la accidentele de poluare marină care afectează sau este posibil să afecteze mediul Mării Negre.

Planul de intervenţie pentru Marea Neagră include doua volume:

Părţile contractante au observat că:
Transportul substantelor nocive, altele decât substanţele petroliere, în spaţiul Mării Negre este limitat chiar dacă a fost înregistrată o crestere în ultimii ani.
• Protocolul din 2000 de modificare a Convenţiei OPRC din 1990 pentru acoperirea incidentelor cu substanţe periculoase şi nocive (OPRC, Protocol HNS –1990, 2000) a fost adoptat în anul 2000, dar liniile directoare internaţionale pentru întocmirea Planurilor de intervenţie pentru HNS (substanţe nocive cu risc) nu au fost încă adoptate.
 şi au căzut de acord ca volumul 2 al Planului de intervenţie pentru Marea Neagră să fie pregătit în concordanţă cu liniile directoare internaţionale până la sfârşitul anului 2006.
Ca măsură interimară, părţile contractante au fost de acord ca, în măsura în care este posibil şi adecvat, să se pună în aplicare cerinţele pentru schimbul de informaţii, în concordanţă cu principiile operaţionale şi de comunicare, prevăzute în volumul 1 al Planului de intervenţie pentru Marea Neagră.


Alte Adrese Utile

 

Detalii de contact

NumeServiciul MRCC
AdresăIncintă Port nr. 1, clădirea ANR, cod 900900, Constanţa
Telefon+40 241 615949 (alertare)
Telefon mobil+40 723 634122; +40 740173032
Telefax+40 241 606065
E-mailmrcc@rna.ro
Radio VHF – 16 channel – Constanţa MRCC
DSC – All distress frequencies on MF and HF and 70 channel on VHF
MMSI 002640579
Call sign: YQT


 

Drepturi de autor © 2014 ANR