Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
 
Certificat ISO 9001:2015

​ACTE NORMATIVE PRIVIND ACCESUL LA INFORMATII

Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

   CAPITOLUL I
  Dispoziţii generale
Art. 1. - Accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice, în conformitate cu Constitutia României şi cu documentele internaţionale ratificate de Parlamentul României.
Art. 2. - În sensul prezentei legi:
   a) prin autoritate sau instituţie publică se întelege orice autoritate sau instituţie publică, precum şi orice regie autonomă care utilizează resurse financiare publice şi care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României, potrivit Constituţiei;
   b) prin informaţie de interes public se întelege orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaţiei;
   c) prin informaţie cu privire la datele personale se întelege orice informaţie privind o persoană fizică identificată sau identificabilă.  

  CAPITOLUL II
  Organizarea şi asigurarea accesului la informaţiile de interes public
   SECŢIUNEA 1
  Dispoziţii comune privind accesul la informaţiile de interes public
Art. 3. - Asigurarea de către autorităţile şi instituţiile publice a accesului la informaţiile de interes public se face din oficiu sau la cerere, prin intermediul compartimentului pentru relaţii publice sau al persoanei desemnate în acest scop.
Art. 4. - (1) Pentru asigurarea accesului oricărei persoane la informaţiile de interes public autorităţile şi institutiile publice au obligatia de a organiza compartimente specializate de informare şi relaţii publice sau de a desemna persoane cu atribuţii în acest domeniu.
   (2) Atribuţiile, organizarea şi funcţionarea compartimentelor de relaţii publice se stabilesc, pe baza dispoziţiilor prezentei legi, prin regulamentul de organizare şi funcţionare a autorităţii sau instituţiei publice respective.
Art. 5. - (1) Fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice din oficiu următoarele informaţii de interes public:
a) actele normative care reglementeaza organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;
   b) structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice;
c) numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor public
d) coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;
 e) sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;
f) programele şi strategiile proprii;
g) lista cuprinzând documentele de interes public;
h) lista cuprinzând categoriile de documente produse şi / sau gestionate, potrivit legii;
i) modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.
   (2) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să publice şi să actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informaţiile prevăzute la alin. (1).
   (3) Autorităţile publice sunt obligate să dea din oficiu publicităţii un raport periodic de activitate, cel putin anual, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a II-a.
   (4) Accesul la informaţiile prevăzute la alin. (1) se realizează prin:
   a) afişare la sediul autorităţii sau al instituţiei publice ori prin publicare în Monitorul Oficial al României sau în mijloacele de informare în masa, în publicaţii proprii, precum şi în pagina de Internet proprie;
   b) consultarea lor la sediul autorităţii sau al instituţiei publice, în spaţii special destinate acestui scop.
Art. 6. - (1) Orice persoană are dreptul să solicite şi să obţină de la autorităţile şi instituţiile publice, în condiţiile prezentei legi, informaţiile de interes public.
   (2) Autorităţile şi instituţiile publice sunt obligate să asigure persoanelor, la cererea acestora, informaţiile de interes public solicitate în scris sau verbal.
   (3) Solicitarea în scris a informaţiilor de interes public cuprinde următoarele elemente:
   a) autoritatea sau instituţia publică la care se adresează cererea;
   b) informaţia solicitată, astfel încât să permită autorităţii sau instituţiei publice identificarea informaţiei de interes public;
   c) numele, prenumele şi semnătura solicitantului, precum şi adresa la care se solicită primirea răspunsului.
Art. 7. - (1) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să răspundă în scris la solicitarea informaţiilor de interes public în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în funcţie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare şi de urgenţă solicitării. În cazul în care durata necesară pentru identificarea şi difuzarea informaţiei solicitate depăşeşte 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, cu condiţia înştiinţării acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile.
   (2) Refuzul comunicării informaţiilor solicitate se motivează şi se comunică în termen de 5 zile de la primirea petiţiilor.
    (3) Solicitarea şi obţinerea informaţiilor de interes public se pot realiza, dacă sunt întrunite condiţiile tehnice necesare, şi în format electronic.
Art. 8. - (1) Pentru informaţiile solicitate verbal funcţionarii din cadrul compartimentelor de informare şi relaţii publice au obligaţia să precizeze condiţiile şi formele în care are loc accesul la informaţiile de interes public şi pot furniza pe loc informaţiile solicitate.
   (2) În cazul în care informaţiile solicitate nu sunt disponibile pe loc, persoana este îndrumată să solicite în scris informaţia de interes public, urmând ca cererea să îi fie rezolvată în termenele prevăzute la art. 7.
   (3) Informaţiile de interes public solicitate verbal se comunică în cadrul unui program minim stabilit de conducerea autorităţii sau instituţiei publice, care va fi afişat la sediul acesteia şi care se va desfăşura în mod obligatoriu în timpul funcţionării instituţiei, incluzând şi o zi pe saptămână, după programul de funcţionare.
   (4) Activităţile de registratură privind petiţiile nu se pot include în acest program şi se desfăşoară separat.
   (5) Informaţiile de interes public solicitate verbal de către mijloacele de informare în masă vor fi comunicate, de regulă, imediat sau în cel mult 24 de ore.
Art. 9. - (1) În cazul în care solicitarea de informaţii implică realizarea de copii de pe documentele deţinute de autoritatea sau instituţia publică, costul serviciilor de copiere este suportat de solicitant, în condiţiile legii.
   (2) Dacă în urma informaţiilor primite petentul solicită informaţii noi privind documentele aflate în posesia autorităţii sau a instituţiei publice, această solicitare va fi tratata ca o nouă petiţie, răspunsul fiind trimis în termenele prevăzute la art. 7 şi 8.
Art. 10. - Nu este supusă prevederilor art. 7-9 activitatea autorităţilor şi instituţiilor publice de răspunsuri la petiţii şi de audienţe, desfăşurată potrivit specificului competenţelor acestora, dacă aceasta priveşte alte aprobări, autorizări, prestări de servicii şi orice alte solicitări în afara informaţiilor de interes public.
Art. 11. - (1) Persoanele care efectuează studii şi cercetări în folos propriu sau în interes de serviciu au acces la fondul documentaristic al autorităţii sau al instituţiei publice pe baza solicitării personale, în condiţiile legii.
   (2) Copiile de pe documentele detţnute de autoritate sau de instituţia publică se realizează în condiţiile art. 9.
Art. 12. - (1) Se exceptează de la accesul liber al cetăţenilor, prevăzut la art. 1, următoarele informaţii:
   a) informaţiile din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, dacă fac parte din categoriile informaţiilor clasificate, potrivit legii;
   b) informaţiile privind deliberările autorităţilor, precum şi cele care privesc interesele economice şi politice ale României, dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate, potrivit legii;
   c) informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere principiului concurenţei loiale, potrivit legii;
   d) informaţiile cu privire la datele personale, potrivit legii;
   e) informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfăşurare;
   f) informaţiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părţile implicate în proces;
   g) informaţiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecţie a tinerilor.
  (2) Răspunderea pentru aplicarea măsurilor de protejare a informaţiilor aparţinând categoriilor prevăzute la alin. (1) revine persoanelor şi autorităţilor publice care deţin astfel de informaţii, precum şi instituţiilor publice abilitate prin lege să asigure securitatea informaţiilor.
Art. 13. - Informaţiile care favorizează sau ascund încălcarea legii de către o autoritate sau o instituţie publică nu pot fi incluse în categoria informaţiilor clasificate şi constituie informaţii de interes public.
Art. 14. - (1) Informaţiile cu privire la datele personale ale cetăţeanului pot deveni informaţii de interes public numai în măsura în care afectează capacitatea de exercitare a unei funcţii publice.
   (2) Informaţiile publice de interes personal nu pot fi transferate între autorităţile publice decât în temeiul unei obligaţii legale ori cu acordul prealabil în scris al persoanei care are acces la acele informaţii potrivit art. 2.

   SECŢIUNEA a 2-a
  Dispoziţii speciale privind accesul mijloacelor de informare în masă la informaţiile de interes public
Art. 15. - (1) Accesul mijloacelor de informare în masă la informaţiile de interes public este garantat.
   (2) Activitatea de culegere şi de difuzare a informaţiilor de interes public, desfăşurată de mijloacele de informare în masă, constituie o concretizare a dreptului cetăţenilor de a avea acces la orice informaţie de interes public.
Art. 16. - Pentru asigurarea accesului mijloacelor de informare în masă la informaţiile de interes public autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să desemneze un purtător de cuvânt, de regulă din cadrul compartimentelor de informare şi relaţii publice.
Art. 17. - (1) Autorităţile publice au obligaţia să organizeze periodic, de regulă o dată pe lună, conferinţe de presă pentru aducerea la cunoştinţă a informaţiilor de interes public.
   (2) În cadrul conferinţelor de presă autorităţile publice sunt obligate să răspundă cu privire la orice informaţii de interes public.
Art. 18. - (1) Autorităţile publice au obligaţia să acorde fără discriminare acreditare ziariştilor şi reprezentanţilor mijloacelor de informare în masă.
   (2) Acreditarea se acordă la cerere, în termen de două zile de la înregistrarea acesteia.
   (3) Autorităţile publice pot refuza acordarea acreditării sau pot retrage acreditarea unui ziarist numai pentru fapte care împiedică desfăşurarea normală activităţii autorităţii publice şi care nu privesc opiniile exprimate în presă de respectivul ziarist, în condiţiile şi în limitele legii.
   (4) Refuzul acordării acreditării şi retragerea acreditării unui ziarist se comunică în scris şi nu afectează dreptul organismului de presa de a obţine acreditarea pentru un alt ziarist.
Art. 19. - (1) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să informeze în timp util mijloacele de informare în masă asupra conferinţelor de presă sau oricăror alte acţiuni publice organizate de acestea.
   (2) Autorităţile şi instituţiile publice nu pot interzice în nici un fel accesul mijloacelor de informare în masă la acţiunile publice organizate de acestea.    (3) Autorităţile publice care sunt obligate prin legea proprie de organizare şi funţtionare să desfăşoare activităţi specifice în prezenţa publicului sunt obligate să permită accesul presei la acele activităţi, în difuzarea materialelor obţinute de ziarişti urmând să se ţină seama doar de deontologia profesională.
   Art. 20. - Mijloacele de informare în masă nu au obligaţia să publice informaţiile furnizate de autorităţile sau de instituţiile publice.

  CAPITOLUL III
  Sancţiuni
Art. 21. - (1) Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autorităţi ori instituţii publice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi constituie abatere şi atrage răspunderea disciplinară a celui vinovat.
   (2) Împotriva refuzului prevăzut la alin. (1) se poate depune reclamaţie la conducatorul autorităţii sau al instituţiei publice respective în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă de către persoana lezată.
   (3) Dacă după cercetarea administrativă reclamaţia se dovedeşte întemeiată, răspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamaţiei şi va conţine atât informaţiile de interes public solicitate iniţial, cât şi menţionarea sancţiunilor disciplinare luate împotriva celui vinovat.
Art. 22. - (1) În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice. Plîngerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7.
   (2) Instanţa poate obliga autoritatea sau instituţia publică să furnizeze informaţiile de interes public solicitate şi să plătească daune morale şi / sau patrimoniale.
   (3) Hotărârea tribunalului este supusă recursului.
   (4) Decizia Curţii de apel este definitivă şi irevocabilă.
   (5) Atât plângerea, cât şi apelul se judecă în instanţă în procedură de urgenăţ şi sunt scutite de taxa de timbru.

 CAPITOLUL IV
  Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 23. - (1) Prezenta lege va intra în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
   (2) În termen de 60 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Guvernul va elabora, la iniţiativa Ministerului Informaţiilor Publice, normele metodologice de aplicare a acesteia. Art. 24. - (1) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi Ministerul Informaţiilor Publice, Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei şi Ministerul Finanţelor Publice vor înainta Guvernului propuneri privind măsurile necesare pentru ca informaţiile de interes public să devină disponibile în mod progresiv prin intermediul unor baze de date informatizate accesibile publicului la nivel naţional.
   (2) Măsurile prevăzute la alin. (1) vor privi inclusiv dotarea autorităţilor şi instituţiilor publice cu echipamentele de tehnică de calcul adecvate.
Art. 25. - Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă orice prevederi contrare.

    Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 13 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

 p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
PAUL PĂCURARU

     Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 18 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

 PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
VALER DORNEANU

    Bucureşti, 12 octombrie 2001.
    Nr. 544.

 

 

 Hotărârea nr. 478/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002

 

În vigoare de la 08 iulie 2016
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 516 din 08 iulie 2016. Nu există modificări până la 14 decembrie 2016.
În temeiul art. 108 din Constituţia României, 
 
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

   Articol unic. -   Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 167 din 8 martie 2002, se modifică şi se completează după cum urmează: 
   1. La articolul 6, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
    (3) La nivelul comunelor, atribuţiile pe linia relaţiei cu presa şi a informării directe a persoanelor pot fi îndeplinite de o persoană special desemnată în acest scop de primar." 
   2. La articolul 8, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
    Art. 8. -   (1) Pentru accesul publicului la informaţiile de interes public difuzate din oficiu, fiecare instituţie sau autoritate publică organizează în cadrul compartimentelor de informare şi relaţii publice puncte de informare-documentare." 
   3. La articolul 8, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins: 
    (11) Instituţiile şi autorităţile publice pot organiza o bibliotecă virtuală, ce cuprinde o colecţie de informaţii de interes public, actualizate şi completate periodic cu informaţiile de interes public furnizate solicitanţilor." 
   4. La articolul 8, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
    (2) Informaţiile comunicate din oficiu de către instituţiile şi autorităţile publice prevăzute la art. 6 alin. (2) şi (3) se vor afişa obligatoriu pe pagina proprie de internet, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1." 
   5. La articolul 8, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins: 
    (3) Autorităţile şi instituţiile publice prevăzute la art. 2 lit. a) din Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să accesibilizeze paginile proprii de internet, în vederea asigurării accesului la informaţiile publice pentru persoanele cu handicap, în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare." 
   6. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
    Art. 10. -   (1) Informaţiile de interes public care se comunică din oficiu, conform legii, vor fi prezentate într-o formă accesibilă, standardizată şi concisă. Informaţiile vor fi afişate, de regulă, în format editabil. 
   (2) În aplicarea prevederilor art. 5 alin. (2) din Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a publica şi de a actualiza anual un buletin informativ care va cuprinde informaţiile prevăzute la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare. Buletinul va fi publicat pe pagina proprie de internet, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice. 
   (3) În aplicarea prevederilor art. 5 alin. (3) din Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, autorităţile publice sunt obligate să aducă la cunoştinţă publică, cel puţin anual, un raport periodic de activitate. Raportul periodic de activitate va fi elaborat conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice. 
   (4) În situaţia în care raportul va fi elaborat anual, acesta va fi adus la cunoştinţă publică cel târziu la sfârşitul lunii aprilie din anul următor. 
   (5) Publicitatea raportului prevăzut la alin. (3) va fi asigurată prin publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, precum şi pe pagina proprie de internet în secţiunea dedicată informaţiilor de interes public. Raportul poate fi afişat şi la sediul autorităţii publice. 
   (6) Autorităţile şi instituţiile publice pentru care, prin lege specială, se prevede obligaţia elaborării şi prezentării unui raport privind activitatea proprie vor elabora doar raportul prevăzut de legea specială. În acest caz, raportul va cuprinde şi elementele prevăzute în anexa nr. 3." 
   7. La articolul 11, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
    Art. 11. -   (1) Accesul la informaţiile de interes public comunicate din oficiu se realizează obligatoriu prin: 
   a) afişare pe pagina de internet proprie a autorităţii sau instituţiei publice, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice; 
   b) afişare la sediul autorităţii sau instituţiei publice sau prin publicare în Monitorul Oficial al României sau în mijloacele de informare în masă sau în publicaţii proprii; 
   c) consultare la sediul autorităţii sau instituţiei publice, în punctele de informare-documentare, în spaţii special destinate acestui scop, după caz. 
   (2) Furnizarea informaţiilor de interes public în formele prevăzute la alin. (1) este modalitatea minimă obligatorie de comunicare din oficiu a informaţiilor de interes public pentru toate autorităţile şi instituţiile publice." 
   8. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
    Art. 14. -   (1) Pentru a facilita redactarea solicitării şi a reclamaţiei administrative autorităţile şi instituţiile publice vor pune gratuit la dispoziţie persoanei interesate formulare-tip. Acestea vor fi afişate pe pagina proprie de internet şi vor fi distribuite, la cerere, persoanelor interesate, prin intermediul structurilor prevăzute la art. 3 alin. (1). 
   (2) Modelele formularelor-tip ale cererii de informaţii de interes public şi ale reclamaţiei administrative sunt prezentate în anexele nr. 4-6. 
   (3) Utilizarea formularelor-tip este facultativă. Nu poate constitui motiv de refuz al accesului la informaţiile publice dacă solicitarea este redactată într-o altă formă decât modelul prevăzut la alin. (1). 
   (4) Modelul scrisorii de răspuns la cerere şi cel al scrisorii de răspuns la reclamaţia administrativă, împreună cu modelul registrului pentru înregistrarea documentelor prevăzute la alin. (2), sunt prevăzute în anexele nr. 7-9." 
   9. La articolul 15, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
    (2) Solicitarea de informaţii de interes public sau reclamaţia administrativă se poate transmite prin mijloace electronice. 
   (3) Informaţiile de interes public solicitate în scris vor fi comunicate în formatul precizat în cererea solicitantului, respectiv în scris, în format electronic sau hârtie." 
   10. La articolul 15, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (4), (5) şi (6), cu următorul cuprins: 
    (4) Dacă informaţiile de interes public solicitate sunt disponibile în format editabil, la cererea solicitantului, acestea vor fi furnizate şi în acest format. 
   (5) În aplicarea art. 7 alin. (3) din Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, lipsa semnăturii olografe de pe solicitarea de furnizare a informaţiilor de interes public transmise în format electronic nu poate constitui un motiv de nefurnizare a informaţiilor solicitate. 
   (6) Informaţiile de interes public vor fi comunicate în termenele prevăzute de art. 7 din Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, chiar dacă solicitantul nu a invocat acest act normativ în solicitarea de furnizare a informaţiilor publice." 
   11. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
    Art. 16. -   (1) Termenele pentru comunicarea în scris a unui răspuns solicitanţilor de informaţii de interes public sunt cele prevăzute de Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi anume: 
   a) 10 zile pentru comunicarea informaţiei de interes public solicitate, dacă aceasta a fost identificată în acest termen; 
   b) 10 zile pentru anunţarea solicitantului că termenul prevăzut la lit. a) nu a fost suficient pentru identificarea informaţiei solicitate; 
   c) 30 de zile pentru comunicarea informaţiei de interes public identificate peste termenul prevăzut la lit. a); 
   d) 5 zile pentru transmiterea refuzului de comunicare a informaţiei solicitate şi a motivării refuzului. 
   (2) Termenele prevăzute la alin. (1) se calculează de la data înregistrării solicitării, în condiţiile art. 20 alin. (4); nu intră în calculul termenelor ziua de la care începe să curgă termenul, nici ziua când acesta se împlineşte. 
   (3) Când ultima zi a unui termen cade într-o zi nelucrătoare, termenul se prelungeşte până în prima zi lucrătoare care urmează." 
   12. La articolul 18, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
    (3) Plata serviciilor de copiere se poate face în numerar, prin mandat poştal, prin decontare bancară, prin intermediul cardurilor bancare şi prin intermediul altor sisteme de plată, potrivit prevederilor legale în vigoare. Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să aducă la cunoştinţă publică contul în care se va efectua plata." 
   13. La articolul 18, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins: 
    (4) În aplicarea art. 9 alin. (1) din Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, prin costul serviciului de copiere se înţelege costul direct al operaţiunii tehnice de copiere a informaţiei solicitate pe suport hârtie. 
   (5) Costul serviciului de copiere va fi aprobat, respectiv actualizat prin actul administrativ al conducătorului autorităţii sau instituţiei publice centrale sau locale şi nu poate depăşi 0,05% din salariul minim pe economie calculat per pagină." 
   14. La articolul 20, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
    (4) Cererile de solicitare a informaţiilor de interes public, indiferent de modul în care au fost formulate, inclusiv cele prevăzute la alin. (3), se înregistrează, de îndată, la structurile sau la persoanele responsabile de informarea publică directă, în Registrul pentru înregistrarea solicitărilor şi răspunsurilor privind accesul la informaţiile de interes public." 
   15. La articolul 20, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins: 
    (5) După înregistrarea cererii, structurile sau persoanele responsabile de informarea publică directă au obligaţia să comunice solicitantului, direct sau electronic la adresa de e-mail furnizată, data şi numărul de înregistrare a cererii. Pentru cererile transmise prin poştă, numărul de înregistrare va fi comunicat numai la solicitarea persoanei care a formulat cererea." 
   16. La articolul 21, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
    (2) În situaţia în care informaţia solicitată este dintre cele care se comunică din oficiu, se asigură de îndată, dar nu mai târziu de 5 zile, informarea solicitantului despre acest lucru, precum şi sursa unde informaţia solicitată poate fi găsită." 
   17. La articolul 21, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins: 
    (3) La solicitarea expresă a persoanei interesate, informaţiile de interes public comunicate din oficiu vor fi comunicate şi în scris, pe suport electronic sau hârtie." 
   18. La articolul 22, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
    Art. 22. -   (1) În cazul în care informaţia solicitată nu este dintre cele care se comunică din oficiu, solicitarea se transmite structurilor competente din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, care deţin informaţiile solicitate, pentru a verifica respectarea prevederilor art. 12 din Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare." 
   19. La articolul 22, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins: 
    (21) În situaţia în care informaţia publică solicitată se află pe un înscris care conţine atât informaţii la care accesul este liber, cât şi informaţii exceptate de la liberul acces, informaţia publică solicitată va fi comunicată, după anonimizarea informaţiilor exceptate, prevăzute la art. 12 din Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare." 
   20. Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
    Art. 24. -   În cazul în care solicitarea nu se încadrează în competenţele instituţiei sau autorităţii publice, în termen de 5 zile de la înregistrare, structurile sau persoanele responsabile de informarea publică directă transmit solicitarea către instituţiile sau autorităţile competente şi informează solicitantul despre aceasta." 
   21. La articolul 26, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
    c) asigură disponibilitatea informaţiilor comunicate din oficiu, prevăzute la art. 5 din Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, pe pagina de internet şi la afişierul instituţiei, precum şi în alte modalităţi, după caz;". 
   22. Articolul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
    Art. 27. -   (1) Fiecare instituţie sau autoritate publică va întocmi anual, prin structurile de informare şi relaţii publice, un raport privind accesul la informaţiile de interes public, care va cuprinde: 
   a) numărul total de solicitări de informaţii de interes public; 
   b) numărul total de solicitări, departajat pe domenii de interes; 
   c) numărul de solicitări rezolvate favorabil; 
   d) numărul de solicitări respinse, defalcat în funcţie de motivaţia respingerii (informaţii exceptate de la acces, inexistente etc.); 
   e) numărul de solicitări adresate: 1. pe suport hârtie; 2. pe suport electronic; 3. solicitări verbale; 
   f) numărul de solicitări adresate de persoane fizice; 
   g) numărul de solicitări adresate de persoane juridice; 
   h) numărul de reclamaţii administrative: 1. rezolvate favorabil; 2. respinse; 
   i) numărul de plângeri în instanţă: 1 rezolvate favorabil; 2. respinse; 3. în curs de soluţionare; 
   j) costurile totale ale compartimentului de informare şi relaţii publice; 
   k) sumele totale încasate pentru serviciile de copiere a informaţiilor de interes public solicitate; 
   l) numărul estimativ de vizitatori ai punctului de informare- documentare; 
   m) numărul de răspunsuri defalcat pe termene de răspuns; 
   n) informaţiile solicitate identificate ca fiind exceptate de la accesul liber la informaţie; 
   o) măsurile luate pentru îmbunătăţirea activităţii; 
   p) numele şi prenumele persoanei desemnate, respectiv ale şefului compartimentului prevăzut la art. 3 alin. (1). 
   (2) Raportul elaborat după modelul prevăzut în anexa nr. 10 va fi adresat conducătorului autorităţii sau instituţiei publice respective şi va fi făcut public în termenul prevăzut la art. 10 alin. (4). 
   (3) Ministerele şi celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale vor asigura centralizarea rapoartelor prevăzute la alin. (1) de la autorităţile şi instituţiile publice din subordine. 
   (4) Autorităţile publice locale din judeţ, respectiv municipiul Bucureşti vor transmite către instituţiile prefectului raportul prevăzut la alin. (1) până la data de 30 aprilie a anului următor. 
   (5) Prefectul analizează întocmirea raportului, conform anexei nr 10, şi poate solicita autorităţilor administraţiei publice locale emitente completarea acestuia. 
   (6) Ministerele şi celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale, precum şi instituţiile prefectului vor transmite rapoartele până la data de 15 mai către Ministerul pentru Consultare Publică şi Dialog Civic." 
   23. Articolul 34 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
    Art. 34. -   (1) Răspunsul motivat la reclamaţia administrativă se transmite persoanei care a formulat-o în termen de 15 zile de la data înregistrării, indiferent dacă soluţia este favorabilă sau nefavorabilă. 
   (2) În cazul în care reclamaţia se dovedeşte întemeiată, răspunsul va conţine informaţiile de interes public solicitate iniţial şi, de asemenea, după caz, va menţiona măsurile dispuse, respectiv sesizarea comisiei de disciplină, în cazul funcţionarului public, în condiţiile legii." 
   24. Articolul 36 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
    Art. 36. -   (1) În condiţiile art. 22 alin. (1) din Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, persoana care se consideră vătămată în drepturile sale prevăzute de Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului. 
   (2) Scutirea de taxa de timbru, prevăzută la art. 22 alin. (5) din Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, pentru plângerea la tribunal şi recursul la curtea de apel nu include şi scutirea de la plata serviciilor de copiere a informaţiilor de interes public solicitate." 
   25. Articolul 40 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
    Art. 40. -   Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice." 
   26. Anexele nr. 1-6 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-6 la prezenta hotărâre. 
   27. După anexa nr. 6 se introduc patru noi anexe, anexele nr. 7-10, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 7-10 la prezenta hotărâre. 

PRIM-MINISTRU
DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:
Ministrul pentru consultare publică şi dialog civic,
Victoria-Violeta Alexandru
Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
Vasile Dîncu
Ministrul afacerilor interne,
Petre Tobă
Ministrul finanţelor publice,
Anca Dana Dragu

    Bucureşti, 6 iulie 2016. 
    Nr. 478.

 

ANEXE Hotararea 478 2016.html

 

 

Legea nr. 233/2002 - pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor

    Articol unic. - Se aproba Ordonanţa Guvernului nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, adoptată în temeiul art. 1 pct. IV.7 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 1 februarie 2002, cu următoarele modificări şi completări:
1. Alineatul (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:
"Art. 1. - (1) Prezenta ordonanţă are ca obiect reglementarea modului de exercitare de către cetăţeni a dreptului de a adresa autorităţilor şi instituţiilor publice petiţii formulate în nume propriu, precum şi modul de soluţionare a acestora."
  2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:
    "Art. 2. - În sensul prezentei ordonanţe, prin petiţie se întelege cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poştă electronică, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o poate adresa autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiilor şi societăţilor naţionale, societăţilor comerciale de interes judeţean sau local, precum şi regiilor autonome, denumite în continuare autorităţi şi instituţii publice."
 3. Articolul 6 va avea următorul cuprins:
    "Art. 6. - (1) Autorităţile şi instituţiile publice prevăzute la art. 2 sunt obligate să organizeze un compartiment distinct pentru relaţii cu publicul, care să primească, să înregistreze, să se îngrijească de rezolvarea petiţiilor şi să expedieze răspunsurile către petiţionari.
    (2) Compartimentul prevăzut la alin. (1) înaintează petiţiile înregistrate către compartimentele de specialitate, în funcţie de obiectul acestora, cu precizarea termenului de trimitere a răspunsului.
    (3) Compartimentul prevăzut la alin. (1) este obligat să urmărească soluţionarea şi redactarea în termen a răspunsului.
    (4) Expedierea răspunsului către petiţionar se face numai de către compartimentul pentru relaţii cu publicul, care se îngrijeşte şi de clasarea şi arhivarea petiţiilor."
   4. După articolul 6 se introduce articolul 61 cu următorul cuprins:
    "Art. 61. - Petiţiile greşit îndreptate vor fi trimise în termen de 5 zile de la înregistrare de către compartimentul prevăzut la art. 6 alin. (1) autorităţilor sau instituţiilor publice care au ca atribuţii rezolvarea problemelor sesizate, urmând ca petiţionarul să fie înştiinţat despre aceasta."    5. Articolul 7 va avea următorul cuprins:
    "Art. 7. - Petitţile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează, potrivit prezentei ordonanţe."
   6. Alineatul (2) al articolului 8 va avea următorul cuprins:
    "(2) Pentru soluţionarea petiţiilor transmise, potrivit art. 61, de la alte autorităţi sau instituţii publice, termenul de 30 de zile curge de la data înregistrării petiţiei la autoritatea sau instituţia publică competentă."
   7. Articolul 10 va avea următorul cuprins:
    "Art. 10. - (1) În cazul în care un petiţionar adresează aceleiaşi autorităţi sau instituţii publice mai multe petiţii, sesizând aceeaşi problemă, acestea se vor conexa, petentul urmând să primească un singur răspuns care trebuie să facă referire la toate petiţiile primite.
    (2) Dacă după trimiterea răspunsului se primeşte o noua petiţie de la acelaşi petiţionar ori de la o autoritate sau instituţie publică greşit sesizată, cu acelaşi conţinut, aceasta se clasează, la numărul iniţial făcându-se menţiune despre faptul că s-a răspuns."
   8. Articolul 13 va avea următorul cuprins:
    "Art. 13. - Semnarea răspunsului se face de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice ori de persoana împuternicită de acesta, precum şi de şeful compartimentului care a solicitat petiţia. În răspuns se va indica, în mod obligatoriu, temeiul legal al soluţiei adoptate."
   9. La articolul 15, litera c) va avea următorul cuprins:
    "c) primirea direct de la petiţionar a unei petiţii, în vederea rezolvării, fără să fie înregistrată şi fără să fie repartizată de şeful compartimentului de
specialitate."
   10. După articolul 15 se introduce articolul 151 cu următorul cuprins:
    "Art. 151. - Modul de soluţionare a petiţiilor adresate Parlamentului şi Preşedintelui României se face potrivit reglementărilor proprii."
   11. Articolul 16 se abrogă.

    Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 5 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.  

    PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALER DORNEANU

     Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 2 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

    PREŞEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

     Bucureşti, 23 aprilie 2002.

 

 

Ordonanţă nr. 27/2002 - privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 1 pct. IV.7 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

Guvernul României adopta prezenta ordonanta.

Art. 1. - (1) Prezenta ordonanta are ca obiect reglementarea modului de exercitare de catre cetateni a dreptului de a adresa autoritatilor publice petitii formulate în nume propriu.
(2) Dreptul de petitionare este recunoscut si organizatiilor legal constituite, acestea putând formula petitii în numele colectivelor pe care le reprezinta.
Art. 2. - În sensul prezentei ordonante, prin petitie se întelege cererea, reclamatia, sesizarea sau propunerea formulata în scris sau prin e-mail, pe care un cetatean ori o organizatie legal constituita o poate adresa autoritatilor publice centrale si locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale din unitatile administrativ-teritoriale, societatilor nationale, societatilor comerciale de interes judetean sau local, precum si regiilor autonome, denumite în continuare autoritati si institutii publice.
Art. 3. - Petitiile adresate autoritatilor si institutiilor publice prevazute la art. 2 vor fi solutionate în termenele si în conditiile stabilite prin prezenta ordonanta.
Art. 4. - Conducatorii autoritatilor si institutiilor publice prevazute la art. 2 sunt direct raspunzatori de buna organizare si desfasurare a activitatii de primire, evidentiere si rezolvare a petitiilor ce le sunt adresate, precum si de legalitatea solutiilor si comunicarea acestora în termenul legal.
Art. 5. - Pentru solutionarea legala a petitiilor ce le sunt adresate conducatorii autoritatilor si institutiilor publice sesizate vor dispune masuri de cercetare si analiza detaliata a tuturor aspectelor sesizate.
Art. 6. - (1) Autoritatile si institutiile publice prevazute la art. 2 sunt obligate sa îsi organizeze un compartiment distinct pentru relatii cu publicul, încadrat cu personalul necesar, care va avea pregatirea corespunzatoare si care va primi, va înregistra si se va îngriji de rezolvarea petitiilor.
(2) Pentru rezolvarea temeinica si legala a petitiilor compartimentul prevazut la alin. (1) le va îndruma catre compartimentele de specialitate, cu precizarea termenului de trimitere a raspunsului.
(3) Compartimentul prevazut la alin. (1) este obligat sa urmareasca solutionarea si redactarea în termen a raspunsului. Expedierea raspunsului catre petitionar se va face numai prin intermediul compartimentului care a înregistrat petitia, acesta îngrijindu-se si de clasare si arhivare.
(4) Petitiile gresit îndreptate vor fi trimise în termen de 5 zile de la înregistrare de catre compartimentul prevazut la alin. (1) autoritatilor sau institutiilor publice în ale caror atributii intra rezolvarea problemelor semnalate în petitie.
Art. 7. - Petitiile anonime sau cele în care nu sunt trecut datele de identificare a petitionarului nu se iau în considerare si vor fi clasate potrivit prezentei ordonante.
Art. 8. - (1) Autoritatile si institutiile publice sesizate au obligatia sa comunice petitionarului, în termen de 30 de zile de la data înregistrarii petitiei, raspunsul, indiferent daca solutia este favorabila sau nefavorabila.
(2) Pentru solutionarea petitiilor primite de la o alta autoritate sau institutie publica, potrivit art. 6 alin. (4), curge un nou termen de 30 de zile.
Art. 9. - În situatia în care aspectele sesizate prin petitie necesita o cercetare mai amanuntita, conducatorul autoritatii sau institutiei publice poate prelungi termenul prevazut la art. 8 cu cel mult 15 zile.
Art. 10. - (1) În cazul în care un petitionar adreseaza mai multe petitii, sesizând aceeasi problema, acestea se vor conexa, petentul urmând sa primeasca un singur raspuns.
(2) Daca dupa trimiterea raspunsului se primeste o noua petitie cu acelasi continut, aceasta se claseaza la numarul initial, facându-se mentiune despre faptul ca s-a raspuns.
Art. 11. - În cazul în care prin petitie sunt sesizate anumite aspecte din activitatea unei persoane, aceasta nu poate fi solutionata de persoana în cauza sau de catre un subordonat al acesteia.
Art. 12. - (1) Repartizarea petitiilor în vederea solutionarii lor de catre personalul de specialitate se face de catre seful compartimentului caruia i s-a trimis petitia de catre compartimentul prevazut la alin. (1) al art. 6.
(2) Functionarii publici si persoanele încadrate cu contract individual de munca sunt obligate sa rezolve numai petitiile care le sunt repartizate potrivit alin. (1), fiindu-le interzis sa le primeasca direct de la petenti, sa intervina sau sa depuna staruinta pentru solutionarea acestora în afara cadrului legal.
Art. 13. - Semnarea raspunsului se va face numai de catre seful compartimentului care a solutionat petitia. În raspuns se va indica în mod obligatoriu temeiul legal al solutiei adoptate.
Art. 14. - Semestrial autoritatile si institutiile publice vor analiza activitatea proprie de solutionare a petitiilor, pe baza raportului întocmit de compartimentul prevazut la alin. (1) al art. 6.
Art. 15. - Constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza potrivit prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici sau, dupa caz, potrivit legislatiei muncii urmatoarele fapte:
a) nerespectarea termenelor de solutionare a petitiilor, prevazute în prezenta ordonanta;
b) interventiile sau staruintele pentru rezolvarea unor petitii în afara cadrului legal;
c) primirea direct de la petitionar a unei petitii în vederea rezolvarii, fara a fi repartizata de seful compartimentului.
Art. 16. - La data intrarii în vigoare a prezentei ordonante se abroga orice dispozitii contrare.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE

Bucuresti, 30 ianuarie 2002.

 

 

Lege nr. 52/2003 privind transparenta decizionala în administratia publica

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1. - (1) Prezenta lege stabileste regulile procedurale minimale aplicabile pentru asigurarea transparentei decizionale în cadrul autoritatilor administratiei publice centrale si locale, alese sau numite, precum si al altor institutii publice care utilizeaza resurse financiare publice, în raporturile stabilite între ele cu cetatenii si asociatiile legal constituite ale acestora.
(2) Legea are drept scop:
a) sa sporeasca gradul de responsabilitate a administratiei publice fata de cetatean, ca beneficiar al deciziei administrative;
b) sa stimuleze participarea activa a cetatenilor în procesul de luare a deciziilor administrative si în procesul de elaborare a actelor normative;
c) sa sporeasca gradul de transparenta la nivelul întregii administratii publice.
Art. 2. - Principiile care stau la baza prezentei legi sunt urmatoarele:
a) informarea în prealabil, din oficiu, a persoanelor asupra problemelor de interes public care urmeaza sa fie dezbatute de autoritatile administratiei publice centrale si locale, precum si asupra proiectelor de acte normative;
b) consultarea cetatenilor si a asociatiilor legal constituite, la initiativa autoritatilor publice, în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative;
c) participarea activa a cetatenilor la luarea deciziilor administrative si în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative, cu respectarea urmatoarelor reguli:
1. sedintele autoritatilor si institutiilor publice care fac obiectul prezentei legi sunt publice, în conditiile legii;
2. dezbaterile vor fi consemnate si facute publice;
3. minutele acestor sedinte vor fi înregistrate, arhivate si facute publice, în conditiile legii.
Art. 3. - În sensul prezentei legi, termenii de mai jos se definesc astfel:
a) act normativ - actul emis sau adoptat de o autoritate publica, cu aplicabilitate generala;
b) luarea deciziei - procesul deliberativ desfasurat de autoritatile publice;
c) elaborarea de acte normative - procedura de redactare a unui proiect de act normativ anterior supunerii spre adoptare;
d) recomandare - orice punct de vedere, sugestie, propunere sau opinie, exprimata verbal sau în scris, primita de catre autoritatile publice de la orice persoana interesata în procesul de luare a deciziilor si în procesul de elaborare a actelor normative;
e) obligatia de transparenta - obligatia autoritatilor administratiei publice de a informa si de a supune dezbaterii publice proiectele de acte normative, de a permite accesul la luarea deciziilor administrative si la minutele sedintelor publice;
f) asociatie legal constituita - orice organizatie civica, sindicala, patronala sau orice alt grup asociativ de reprezentare civica;
g) minuta - documentul scris în care se consemneaza în rezumat punctele de vedere exprimate de participanti la o sedinta, precum si rezultatul dezbaterilor;
h) ordine de precadere - ordinea care determina prioritatea participarii la sedintele publice, în raport cu interesul manifestat fata de subiectul sedintei;
i) sedinta publica - sedinta desfasurata în cadrul autoritatilor administratiei publice si la care are acces orice persoana interesata.
Art. 4. - Autoritatile administratiei publice obligate sa respecte dispozitiile prezentei legi sunt:
a) autoritatile administratiei publice centrale: ministerele, alte organe centrale ale administratiei publice din subordinea Guvernului sau a ministerelor, serviciile publice descentralizate ale acestora, precum si autoritatile administrative autonome;
b) autoritatile administratiei publice locale: consiliile judetene, consiliile locale, primarii, institutiile si serviciile publice de interes local sau judetean.
Art. 5. - Prevederile prezentei legi nu se aplica procesului de elaborare a actelor normative si sedintelor în care sunt prezentate informatii privind:
a) apararea nationala, siguranta nationala si ordinea publica, interesele strategice economice si politice ale tarii, precum si deliberarile autoritatilor, daca fac parte din categoria informatiilor clasificate, potrivit legii;
b) valorile, termenele de realizare si datele tehnico-economice ale activitatilor comerciale sau financiare, daca publicarea acestora aduce atingere principiului concurentei loiale, potrivit legii;
c) datele personale, potrivit legii.

CAPITOLUL II
Proceduri privind participarea cetatenilor si a asociatiilor legal
constituite la procesul de elaborare a actelor normative si la
procesul de luare a deciziilor

SECTIUNEA 1
Dispozitii privind participarea la procesul de elaborare
a actelor normative

Art. 6. - (1) În cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative autoritatea administratiei publice are obligatia sa publice un anunt referitor la aceasta actiune în site-ul propriu, sa-l afiseze la sediul propriu, într-un spatiu accesibil publicului, si sa-l transmita catre mass-media centrala sau locala, dupa caz. Autoritatea administratiei publice va transmite proiectele de acte normative tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informatii.
(2) Anuntul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunostinta publicului, în conditiile alin. (1), cu cel putin 30 de zile înainte de supunerea spre analiza, avizare si adoptare de catre autoritatile publice. Anuntul va cuprinde o nota de fundamentare, o expunere de motive sau, dupa caz, un referat de aprobare privind necesitatea adoptarii actului normativ propus, textul complet al proiectului actului respectiv, precum si termenul limita, locul si modalitatea în care cei interesati pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ.
(3) Anuntul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ cu relevanta asupra mediului de afaceri se transmite de catre initiator asociatiilor de afaceri si altor asociatii legal constituite, pe domenii specifice de activitate, în termenul prevazut la alin. (2).
(4) La publicarea anuntului autoritatea administratiei publice va stabili o perioada de cel putin 10 zile pentru a primi în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice.
(5) Conducatorul autoritatii publice va desemna o persoana din cadrul institutiei, responsabila pentru relatia cu societatea civila, care sa primeasca propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectul de act normativ propus.
(6) Proiectul de act normativ se transmite spre analiza si avizare autoritatilor publice interesate numai dupa definitivare, pe baza observatiilor si propunerilor formulate potrivit alin. (4).
(7) Autoritatea publica în cauza este obligata sa decida organizarea unei întâlniri în care sa se dezbata public proiectul de act normativ, daca acest lucru a fost cerut în scris de catre o asociatie legal constituita sau de catre o alta autoritate publica.
(8) În toate cazurile în care se organizeaza dezbateri publice, acestea trebuie sa se desfasoare în cel mult 10 zile de la publicarea datei si locului unde urmeaza sa fie organizate. Autoritatea publica în cauza trebuie sa analizeze toate recomandarile referitoare la proiectul de act normativ în discutie.
(9) În cazul reglementarii unei situatii care, din cauza circumstantelor sale exceptionale, impune adoptarea de solutii imediate, în vederea evitarii unei grave atingeri aduse interesului public, proiectele de acte normative se supun adoptarii în procedura de urgenta prevazuta de reglementarile în vigoare.

SECTIUNEA a 2-a
Dispozitii privind participarea la procesul de luare a deciziilor

Art. 7. - (1) Participarea persoanelor interesate la lucrarile sedintelor publice se va face în urmatoarele conditii:
a) anuntul privind sedinta publica se afiseaza la sediul autoritatii publice, inserat în site-ul propriu si se transmite catre mass-media, cu cel putin 3 zile înainte de desfasurare;
b) acest anunt trebuie adus la cunostinta cetatenilor si a asociatiilor legal constituite care au prezentat sugestii si propuneri în scris, cu valoare de recomandare, referitoare la unul dintre domeniile de interes public care urmeaza sa fie abordat în sedinta publica;
c) anuntul va contine data, ora si locul de desfasurare a sedintei publice, precum si ordinea de zi.
(2) Difuzarea anuntului si invitarea speciala a unor persoane la sedinta publica sunt în sarcina responsabilului desemnat pentru relatia cu societatea civila.
(3) Participarea persoanelor interesate la sedintele publice se va face în limita locurilor disponibile în sala de sedinte, în ordinea de precadere data de interesul asociatiilor legal constituite în raport cu subiectul sedintei publice, stabilita de persoana care prezideaza sedinta publica.
(4) Ordinea de precadere nu poate limita accesul massmedia la sedintele publice.
Art. 8. - Persoana care prezideaza sedinta publica ofera invitatilor si persoanelor care participa din proprie initiativa posibilitatea de a se exprima cu privire la problemele aflate pe ordinea de zi.
Art. 9. - (1) Adoptarea deciziilor administrative tine de competenta exclusiva a autoritatilor publice.
(2) Punctele de vedere exprimate în cadrul sedintelor publice de persoanele mentionate la art. 8 au valoare de recomandare.
Art. 10. - Minuta sedintei publice, incluzând si votul fiecarui membru, cu exceptia cazurilor în care s-a hotarât vot secret, va fi afisata la sediul autoritatii publice în cauza si publicata în site-ul propriu.
Art. 11. - (1) Autoritatile publice prevazute la art. 4 sunt obligate sa elaboreze si sa arhiveze minutele sedintelor publice. Atunci când se considera necesar, sedintele publice pot fi înregistrate.
(2) Înregistrarile sedintelor publice, cu exceptia celor prevazute la art. 6, vor fi facute publice, la cerere, în conditiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.
Art. 12. - (1) Autoritatile publice prevazute la art. 4 sunt obligate sa întocmeasca si sa faca public un raport anual privind transparenta decizionala, care va cuprinde cel putin urmatoarele elemente:
a) numarul total al recomandarilor primite;
b) numarul total al recomandarilor incluse în proiectele de acte normative si în continutul deciziilor luate;
c) numarul participantilor la sedintele publice;
d) numarul dezbaterilor publice organizate pe marginea proiectelor de acte normative;
e) situatia cazurilor în care autoritatea publica a fost actionata în justitie pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi;
f) evaluarea proprie a parteneriatului cu cetatenii si asociatiile legal constituite ale acestora;
g) numarul sedintelor care nu au fost publice si motivatia restrictionarii accesului.
(2) Raportul anual privind transparenta decizionala va fi facut public în site-ul propriu, prin afisare la sediul propriu într-un spatiu accesibil publicului sau prin prezentare în sedinta publica.

CAPITOLUL III
Sanctiuni

Art. 13. - (1) Orice persoana care se considera vatamata în drepturile sale, prevazute de prezenta lege, poate face plângere în conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Plângerea si recursul se judeca în procedura de urgenta si sunt scutite de taxa de timbru.
Art. 14. - Constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza, potrivit prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, sau, dupa caz, potrivit legislatiei muncii, fapta functionarului care, din motive contrare legii, nu permite accesul persoanelor la sedintele publice sau împiedica implicarea persoanelor interesate în procesul de elaborare a actelor normative de interes public, în conditiile prezentei legi.
Art. 15. - Persoanele care asista la sedintele publice, invitate sau din proprie initiativa, trebuie sa respecte regulamentul de organizare si functionare a autoritatii publice. În cazul în care presedintele de sedinta constata ca o persoana a încalcat regulamentul, va dispune avertizarea si, în ultima instanta, evacuarea acesteia.

CAPITOLUL IV
Dispozitii finale

Art. 16. - (1) Prezenta lege intra în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) La data intrarii în vigoare a prezentei legi orice dispozitii contrare se abroga.
Art. 17. - În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, autoritatile publice si celelalte persoane juridice prevazute la art. 4 sunt obligate sa îsi modifice regulamentul de organizare si functionare în conformitate cu prevederile prezentei legi.

Aceasta lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 19 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

PRESEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VACAROIU

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 19 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României. p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
VIOREL HREBENCIUC

Bucuresti, 21 ianuarie 2003.

Drepturi de autor © 2014 ANR