Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
 
Certificat ISO 9001:2015

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

1.     PREZENTARE GENERALĂ

            Începând cu data de 25 mai 2018 au devenit aplicabile prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016, al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor). 

            

2.    IDENTITATEA OPERATORULUI

 

Autoritatea Navală Română, autoritate centrală de specialitate din subordinea Ministerului Transporturilor, în domeniul siguranţei navigaţiei şi al securităţii navelor, este organizată şi funcţionează potrivit prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 1133/2002 şi a Ordonanţei de Guvern nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, cu modificările şi completările ulterioare.

Autoritatea Navală Română, cu sediul în Incintă Port Constanța, nr.1, Clădirea ANR, Constanța, România, cod poștal 900900, CIF 11055818, telefon: +4 0372 419817, fax: +4 0241 616229, pagina web: https://PORTAL.RNA.RO/, e-mail: RNA@RNA.RO, este Operator de date în conformitate cu Regulamentul UE 679/2016 privind protecţia datelor cu caracter personal. ANR colectează și prelucrează informații despre persoanele vizate în mod onest, transparent și informat, în vederea respectării unor obligații legale, al îndeplinirii unor sarcini care servesc interesului public și care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este investită.

 

3.    DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE

 

Autoritatea Navală Română, prin intermediul aparatului propriu central (constituit din direcţii, servicii, birouri) şi organele teritoriale operative care îşi desfăşoară activitatea în teritoriu, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal având funcţie de identificare (numele şi prenumele solicitantului, prenumele părinţilor, data şi locul naşterii, naţionalitatea, codul numeric personal, domiciliul, numărul de telefon/fax,  adresa de e-mail, seria și numărul documentului de identitate, imaginea, semnătura), datele bancare, datele fizionomice, datele privind starea de sănătate fizică și psihică, rezultate teste alcool și/sau teste antidrog, datele referitoare la documentele de navigație  (seria şi numărul), datele referitoare la studii și formare profesională, perioade de angajare, documente de proprietate, funcții deținute, denumire angajatori, adrese angajatori, înregistrări ale sistemelor de securitate instalate în instituție.

 

4.    SCOPUL PRELUCRĂRII:


* eliberarea şi evidenţa documentelor personalului navigant român şi examinarea acestuia;

* întocmirea rapoartelor în urma inspecţiilor și controalelor survenite în activitatea de supravegherea navigaţiei;

* supravegherea tehnică, clasificarea şi certificarea navelor;

* înmatricularea și evidența navelor sub pavilion român;

* sancţionarea contravenţiilor, cercetarea evenimentelor şi accidentelor de navigaţie;

* emitere autorizaţii furnizori de educaţie /formare profesională şi perfecţionare a personalului navigant roman;

* emitere autorizaţii/gestionarea bazei de date a persoanelor fizice reprezentante ale societăţilor comerciale care solicită autorizarea de funcţionare ca agenţie de recrutare şi plasare personal navigant;
* monitorizarea/securitatea persoanelor, spațiilor și/sau bunurilor operatorului;

* îndeplinirea obligațiilor legale referitoare la asigurarea securității și sănătății în muncă;

* alte operațiuni necesare desfășurării activității și îndeplinirii obligațiilor legale.

 

5.    MODALITĂȚILE DE PRELUCRARE

 

Prelucrarea se realizează prin mijloace mixte, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate. Prelucrarea datelor cu caracter personal presupune colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea,  modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea, distrugerea sau arhivarea.

 

6.    PERIOADA DE PĂSTRARE

 

Toate documentele care conțin date cu caracter personal se înregistrează şi urmează regulile de păstrare, procesare, multiplicare, transport, transmitere, distrugere şi arhivare stabilite prin Legea Arhivelor Naționale şi prin proceduri interne.

 

7.    DEZVĂLUIREA DATELOR
 

Datele personale prelucrate sunt destinate utilizării de către Autoritatea Navală Română şi la cerere sunt comunicate următorilor destinatari: autorităţi/administraţii maritime, organizaţii internaţionale maritime, autorități publice, instituții cu competențe în activități de control, instanţe de judecată, procurori, organe de urmărire penală, dacă sunt necesare desfăşurării unei anchete, lichidatori, cabinete de avocați și altor destinatari, în condițiile legii.

 

8.    SECURITATEA PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Autoritatea Navală Română evaluează și îmbunătățește în mod continuu măsurile de securitate implementate în vederea asigurării unei prelucrări a datelor cu caracter personal în condiții de siguranța și securitate.

 

9.    DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

 

În conformitate cu prevederile Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulaţie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, beneficiaţi de următoarele drepturi:

* dreptul la informare;
* dreptul de acces la date;
* dreptul de intervenţie asupra datelor, pentru rectificare sau ștergere;

* dreptul la restricționarea prelucrării;
* dreptul de opoziţie;

* dreptul la portabilitate;

* dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri:
* dreptul de a se adresa justiţiei;
* dreptul de a depune plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării  Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), adresa B-dul General Gheorghe Magheru, nr.28-10, Sector 1, cod poștal 010336, București, România, telefon +4 031 8059211, www.dataprotection.ro, adresa e-mail anspdcp@dataprotection.ro

 

Pentru exercitarea drepturilor de mai sus puteţi înainta o cerere scrisă, datată şi semnată în care se va menţiona ce drept este exercitat, la registratura Autorităţii Navale Române, sau pe adresa de e-mail RNA@RNA.RO, sau pe https://PORTAL.RNA.RO la secţiunea Contact/Petiţie on-line. Cererii i se va ataşa o copie lizibilă după actul de identitate al solicitantului.

 

Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal din cadrul Autorității Navale Române poate fi contactat la sediul instituției: Incintă Port Constanta, nr.1, Clădirea ANR, Constanța, România, cod poștal 900900, etaj 6, telefon +4 0372 419880, la interior 1180 sau pe adresa de e-mail: dpo@rna.ro

 

Drepturi de autor © 2014 ANR