Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
 
Certificat ISO 9001:2015

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

1.     PREZENTARE GENERALĂ

Autoritatea Navală Română, autoritate centrală de specialitate din subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în domeniul siguranței navigației și al securității navelor, este organizată și funcționează potrivit prevederilor Hotărârii de Guvern nr.1133/2002 și a Ordonanței de Guvern nr.42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare, cu modificările și completările ulterioare.


2.     IDENTITATEA OPERATORULUI

Autoritatea Navală Română, cu sediul în Constanța, Incintă Port nr.1, Clădirea ANR, cod poștal 900900, România, CIF 11055818, telefon: +4 0372 419 801, fax: +4 0241 616229, pagina web: https://portal.rna.ro/ , e-mail: rna@rna.ro este operator de date în conformitate cu Regulamentul (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Autoritatea Navală Română (ANR) colectează și prelucrează informații despre persoanele vizate în mod onest, transparent și informat, în scopul realizării atribuțiilor, drepturilor și obligațiilor legale, precum și al îndeplinirii sarcinilor care servesc interesului public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este investită.


3.     CADRUL LEGISLATIV

REGULAMENTUL nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind Protecția Datelor);

Legea nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal - actualizată;

Legea nr. 129/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum și pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;

Legea nr. 506/2004 actualizată, privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice;

Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE;

Legea nr. 544/2004 - Legea contenciosului administrativ;

Ordonanța de Guvern nr. 27/2002, Actualizată 2016, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor;

Hotărârea de Guvern nr. 1133/2002 privind organizarea și funcționarea Autorității Navale Române cu modificările ulterioare;

Ordonanța de Guvern nr. 42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare, aprobată prin Legea nr. 412/2002,  cu modificările și completările ulterioare.


4.     TERMINOLOGIE – DEFINIȚII, DETALIEREA TERMENILOR, CONFORM RGPD

Date cu caracter personal – înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale, etc.;

Categorii speciale de date cu caracter personal – date cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opinii politice, convingeri religioase sau filosofice sau apartenența sindicală și prelucrarea datelor genetice, date biometrice în scopul identificării unice a unei persoane fizice, date privind sănătatea sau date privind viața sexuală sau orientarea sexuală a unei persoane fizice;

Operator - persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau alt organism care, singur sau în comun cu alții, determină scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; dacă scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt determinate printr-un act normativ sau în baza unui act normativ, operator este persoana fizică sau juridică, de drept public ori de drept privat, care este desemnată ca operator prin acel act normativ sau în baza acelui act normativ;

Persoană împuternicită de ANR - persoana fizică sau juridică de drept privat sau de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora care prelucrează datele cu caracter personal în numele Autorității Navale Române în baza unui contract;

Persoana vizată – înseamnă orice persoană ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate de Autoritatea Navală Română, devenind astfel persoană fizică identificată sau identificabilă;

Persoană fizică "identificată sau identificabilă" - o persoană fizică poate fi considerată ca fiind „identificată" atunci când, în cadrul unui grup de persoane, aceasta se distinge de ceilalți membri ai grupului. În consecință, persoana fizică este "identificabilă" atunci când, cu toate că persoana nu a fost încă identificată, este posibil să se realizeze acest lucru;

Prelucrare – orice operațiune sau set de operațiuni care vizează date personale sau seturi de date cu caracter personal, indiferent dacă sunt sau nu sunt realizate prin mijloace automate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea, modificarea, recuperarea, divulgarea prin transmitere, diseminare sau punerea la dispoziție prin alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea acestora;

Destinatar - înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță. În categoria destinatarilor pot intra, de exemplu: autoritățile publice cărora Autoritatea Navală Română le transmite raportări și situații, respectiv: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Inspectoratul Teritorial de Muncă, Direcția de Sănătate Publică, Agenția Națională de Integritate, Agenția Națională de Administrare Fiscală, Inspectoratul General al Poliției Române, Institutul Național de Statistică și alte autorități publice, dacă legislația prevede acest lucru;

Parte terță – înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal;

Consimțământ – al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

Cerere - solicitare făcută în scris, prin poșta electronică sau prin formular on-line, adresată de persoanele vizate în exercitarea drepturilor lor;

Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal în ANR - angajat din cadrul Compartimentului GDPR al Autorității Navale Române cu sarcini/responsabilități specifice prevăzute în fișa postului referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.


5.     SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Autoritatea Navală Română prelucrează date cu caracter personal prin intermediul aparatului propriu central (constituit din direcții, servicii, birouri, compartimente) și organele teritoriale operative (căpitănii zonale, căpitănii de port, oficii de căpitănie), în conformitate cu prevederile specifice aplicabile, pentru derularea următoarelor activități:

 • întocmirea, eliberarea și evidența documentelor personalului navigant român și examinarea acestuia;
 • întocmirea, eliberarea și evidența documentelor conducătorilor de ambarcațiuni de agrement și examinarea acestora;
 • întocmirea rapoartelor în urma inspecțiilor și controalelor survenite în activitatea de supravegherea navigației;
 • supravegherea tehnică, clasificarea și certificarea navelor;
 • înmatricularea și evidența navelor sub pavilion român;
 • sancționarea contravențiilor, cercetarea evenimentelor și accidentelor de navigație;
 • emitere autorizații/gestionarea bazei de date a persoanelor fizice reprezentante ale societăților comerciale care solicită Autorității Navale Române autorizarea activității desfășurate;
 • relații publice/petiționare/formulare de puncte de vedere la solicitările primite;
 • soluționare a plângerilor, sesizărilor si reclamațiilor primite;
 • formulare de acțiuni și reprezentare în instanță;
 • organizare/derulare evenimente;
 • monitorizare/securitate a persoanelor, spațiilor și/sau bunurilor publice/private;
 • pentru prevenirea, depistarea, cercetarea și combaterea evenimentelor, situațiilor de forță majoră, fraudelor și neregulilor;
 • alte operațiuni necesare desfășurării activității și îndeplinirii obligațiilor legale:
 • achiziții publice;
 • încheiere/derulare contracte de furnizare de bunuri/servicii;
 • resurse umane (recrutare și angajare);
 • plata salariilor și a altor drepturi;
 • îndeplinirea obligațiilor legale referitoare la asigurarea securității și sănătății în muncă;
 • îndeplinirea obligațiilor legale față de autorități și instituții publice.

Autoritatea Navală Română prelucrează numai datele cu caracter personal necesare în scopul realizării atribuțiilor, precum și a sarcinilor care servesc interesului public sau care rezultă din exercitarea autorității publice și solicită persoanelor vizate să comunice doar datele cu caracter personal strict necesare îndeplinirii acestor scopuri.

În măsura în care este necesară prelucrarea datelor cu caracter personal în alte scopuri decât cele menționate anterior, Autoritatea Navală Română va solicita consimțământul scris al persoanelor vizare înainte de începerea prelucrării. Consimțământul acordat se poate retrage în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

6.     TIPURI DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE

Autoritatea Navală Română prelucrează prin mijloace automatizate/manuale următoarele categorii de date cu caracter personal:

 • date cu funcție de identificare generală: numele și prenumele, numele si prenumele membrilor de familie, data și locul nașterii, cetățenia, codul numeric personal, adresa domiciliu/reședința, seria și numărul documentului de identitate, numărul pașaportului/permisului de conducere, imaginea, caracteristici fizice/antropometrice, semnătura, funcția/profesia, datele referitoare la documentele de navigație, datele referitoare la studii și formare profesională, istoric profesional, documente de proprietate, calitatea deținută în societăți comerciale (asociat, administrator);
 • date cu caracter special: datele privind starea de sănătate fizică și psihică, rezultate teste alcool și/sau teste antidrog, date privind cazierul judiciar, date bancare, apartenenta la sindicate, informații de natura juridică (amenzi administrative, condamnări, alte sancțiuni administrative);
 • date de identificare electronică (adrese IP, semnătura digitală, certificate electronice);
 • date care nu au caracter obligatoriu: numărul de telefon fix/mobil,  adresa de e-mail;
 • înregistrări ale sistemelor de supraveghere video instalate în sediile instituției.

 

Autoritatea Navală Română își rezervă dreptul de a solicita si alte date necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor, strict în conformitate cu prevederile legale.

Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este obligatorie pentru ca Autoritatea Navală Română să poată furniza documentele/serviciile solicitate. Daca dumneavoastră nu sunteți de acord cu furnizarea datelor personale, Autoritatea Navală Română nu poate sa realizeze demersurile legale pentru a va răspunde la solicitări, petiții/pentru a formula răspunsuri la punctele de vedere solicitate, etc.


7.     SURSA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Autoritatea Navală Română, prin intermediul aparatului propriu central (constituit din direcții, servicii, birouri, compartimente) și organele teritoriale operative (căpitănii zonale, căpitănii de port, oficii de căpitănie), colectează date personale direct de la dumneavoastră sau de la terți (cum ar fi alte instituții ori entități care se adresează instituției ori alte persoane vizate) sau din documente publice.

În cazul în care trebuie să prelucrăm date cu caracter personal obținute de la terți persoane juridice, aceștia din urma au obligația de a va furniza informațiile necesare cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal transmise.


8.     CATEGORII DE DESTINATARI AI DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele dumneavoastră  cu caracter  personal colectate sunt destinate utilizării de către Autoritatea Navală Română și sunt comunicate următorilor destinatari, dacă este cazul: instanțe de judecată, organe de urmărire, organe de stat cu atribuții în domeniul apărării și securității naționale, autorități/administrații/organizații maritime și alte entități abilitate prin lege să solicite informații. Dezvăluirea datelor către terți se face conform prevederilor legale pentru categoriile de destinatari precizate anterior.


9.     PERIOADA DE STOCARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele personale sunt stocate pe perioada necesară pentru scopurile menționate mai sus, în vederea efectuării tuturor demersurilor întreprinse pentru susținerea activităților aparatului propriu central (constituit din direcții, servicii, birouri, compartimente) și organele teritoriale operative (căpitănii zonale, căpitănii de port, oficii de căpitănie) din cadrul Autorității Navale Române, ținând cont de prevederile legislației aplicabile. Toate documentele care conțin date cu caracter personal se înregistrează și urmează regulile de păstrare, procesare, multiplicare, transport, transmitere, arhivare sau distrugere în conformitate cu Nomenclatorul Arhivistic al ANR și cu procedurile interne.

Refuzul de a furniza operatorului datele personale necesare îndeplinirii obligației legale ce îi revine situează persoana fizică în afara oricărui raport juridic cu Autoritatea Navală Română.


10.  DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 (Regulamentul General de Protecția Datelor), beneficiați de următoarele drepturi:

 • Dreptul de retragere a consimțământului;
 • Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor personale;
 • Dreptul de acces la datele personale;
 • Dreptul de a obține rectificarea datelor personale inexacte sau incomplete;
 • Dreptul de ștergere a datelor personale (,,dreptul de a fi uitat");
 • Dreptul la restricționarea prelucrării datelor personale;
 • Dreptul de a transmite datele pe care le avem despre dvs. către alt operator (dreptul la  portabilitatea datelor);
 • Dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale;
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata,  inclusiv crearea de profiluri;
 • Dreptul de a vă adresa instanței judecătorești competente;
 • Dreptul de a formula o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării  Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), adresa B-dul General Gheorghe Magheru, nr.28-10, Sector 1, cod poștal 010336, București, România, telefon +4 031 8059211, www.dataprotection.ro, adresa e-mail anspdcp@dataprotection.ro .
   

Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră, puteți înainta o cerere scrisă, datată și semnată la Registratura Autorității Navale Române situată în Constanța, Incintă Port nr.1, Clădirea ANR, România, cod poștal 900900,  pe adresa de e-mail rna@rna.ro, sau pe https://portal.rna.ro la secțiunea Contact/Petiție on-line. Cererii i se va atașa o copie lizibilă după actul de identitate al solicitantului. 

 

Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal din cadrul Autorității Navale Române poate fi contactat la sediul instituției: Incintă Port Constanta, nr.1, Clădirea ANR, Constanța, România, cod poștal 900900, telefon +4 0372 419880, la interior 1180 sau pe adresa de e-mail: dpo@rna.ro .


11.  FORMULARE UTILE


Cerere de retragere a consimțământului acordat

Cerere privind exercitarea dreptului de acces la datele cu caracter personal prelucrate

Cerere privind exercitarea dreptului de rectificare a datele cu caracter personal

Cerere privind exercitarea dreptului la ștergerea datele cu caracter personal („Dreptul de a fi uitat")

Cerere privind exercitarea dreptului la restricționarea prelucrării datele cu caracter personal

Cerere privind exercitarea dreptului la portabilitatea datele cu caracter personal

Cerere privind exercitarea dreptului la opoziție

Cerere pentru exercitarea dreptului de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor, inclusiv crearea de profiluri

 


Drepturi de autor © 2014 ANR