Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
 
Certificat ISO 9001:2015

PROTECŢIA PERSOANELOR CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

  1. PREZENTARE GENERALĂ


            La data de 12 martie 2002 a intrat în vigoare Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 790 din 12 decembrie 2001.


Această lege are ca scop garantarea şi protejarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la viaţa intimă, familială şi privată, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.


            Legea este conformă Directivei 95/46/EC a Parlamentului european şi a Consiliului din 24 octombrie 1995, pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (publicată în Official Journal L 281, 23/11/1995, p 0031-0050), precum şi Convenţiei pentru protejarea persoanelor faţă de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg la 28 ianuarie 1981, în cadrul Consiliului Europei şi ratificată de ţara noastră prin Legea nr. 682/2001 (publicată în Monitorul Oficial 830/21 decembrie 2001).

 

2. IDENTITATEA OPERATORULUI


            Prin specificul activităţii, Autoritatea Navală Română a fost autorizată de către Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal ca operator de date cu caracter personal, fiind înregistrată cu numărul 1307.

 

3. EXPLICAREA TERMENILOR

 

    * Date cu caracter personal: acele informaţii care pot fi puse direct sau indirect în legătură cu o persoana fizică identificată sau identificabilă.
    * Prelucrare a datelor cu caracter personal: orice operaţiune sau set de operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terţi prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea.
    * Sistem de evidenţă: o colecţie de date, structurată potrivit unor criterii, criterii pe baza cărora datele pot fi accesate.
    * Operator de date: se înţelege orice persoană fizică sau juridică, de drept public sau privat, inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, care stabileşte scopul şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.
    * Persoană vizată: persoană ale cărei date sunt prelucrate.
    * Destinatar: orice persoană fizică sau juridică, de drept privat sau de drept public, inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, căreia îi sunt dezvăluite date; autorităţile publice cărora li se comunică date în cadrul unei competenţe speciale de anchetă nu vor fi considerate destinatari.
    * Autoritatea de supraveghere: instituţia reprezentată de Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
    * Notificare: operaţiunea de inştiinţare a autorităţii de supraveghere despre natura şi modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal iî cadrul Autorităţii Navale Române.
    * Utilizator: orice persoană care acţioneaza sub autoritatea ANR, cu drept recunoscut de acces la bazele de date cu caracter personal.

 

 

4. CLASIFICAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

            Datele cu caracter personal se clasifică în două categorii:
• date cu funcţie de identificare: acele date care evidenţiază numele, prenumele, adresa, data şi locul naşterii, caracteristicile fizice, formarea profesională, semnătura, etc., precum şi alte date referitoare la documentele de navigaţie, etc.
• date sensibile: orice date cu caracter personal care dezvăluie originea rasială, opiniile politice, convingerile religioase sau alte convingeri, codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate, precum şi orice date care se referă la sănătate, viaţa sexuală a persoanelor sau condamnări penale, etc.

 

5. SCOPUL PRELUCRĂRII:


* emitere autorizaţii furnizori de educaţie /formare profesională şi perfecţionare a personalului navigant român

* emitere autorizaţii/gestionarea bazei de date a persoanelor fizice reprezentante ale societăţilor comerciale care solicită autorizarea de funcţionare ca agenţie de selecţie şi plasare personal navigant
* eliberarea şi evidenţa documentelor personalului navigant român şi examinarea acestuia
* afişarea pe site-ul ANR a bazei de date cuprinzând datele de identificare ale personalului navigant român

* jurnalism şi media
* monitorizarea/securitatea persoanelor, spatiilor si/sau bunurilor operatorului

 

6. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE


            Ca o garanţie a realizării scopului declarat al legii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, beneficiaţi de următoarele drepturi:

* dreptul la informare;
* dreptul de acces la date;
* dreptul de intervenţie;
* dreptul de opoziţie;
* dreptul de a se adresa justiţiei;
* dreptul de a depune plângere la autoritatea de supraveghere.

              Aceste drepturi pot fi exercitate în următoarele condiţii: se adresează o cerere către Birou Secretariat, Relatii Publice, întocmită în formă scrisă, datată şi semnată, în care se va menţiona ce drept este exercitat, adresa de domiciliu a persoanei care îşi exercită dreptul. Cererii i se va ataşa o copie-xerox, lizibilă, după actul de identitate al solicitantului.

 

PERSOANĂ DE CONTACT

VIOLETA BĂNICĂ - tel. 0241/61.61.24, 0372419817, interior 1117, e-mail: vbanica@rna.ro

Drepturi de autor © 2014 ANR