Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
 
Certificat ISO 9001:2015

 

CRITERIILE MINIME A.N.R. CONFORM CĂRORA SE VOR CONFORMA NAVELE TIP TANC PETROLIER, CHIMIC ŞI TRANSPORTOR DE GAZE LICHEFIATE ÎN PORTURILE ROMÂNEŞTI

 

 

POLITICA ANR

ANR va lua toate măsurile necesare pentru a verifica faptul că performanţele şi activităţile de operare a navelor tip tanc care transportă produse periculoase se execută într-o manieră SIGURĂ ŞI DE PREVENIRE A POLUĂRII MEDIULUI. ANR va acţiona în efectuarea efectivă a inspecţiilor şi supravegherilor necesare la navele menţionate mai sus.

 

APLICABILITATE

Termenul de "navă" folosit în contextul acestui document se referă la toate navele maritime şi de navigaţie pe ape interioare implicate în transportul mărfurilor periculoase lichide în vrac. "Mărfuri periculoase lichide în vrac" înseamnă acele produse petroliere menţionate în convenţia MARPOL 73/78 Anexa 1, cu amendamentele ulterioare acele substanţe lichide toxice şi chimice menţionate în Anexa II şi III din convenţia  Marpol 73/78, Anexa II, precum şi gazele lichefiate menţionate în capitolul XIX al Codului Internaţional pentru Construcţia şi Echipamentele navelor transportatoare de gaze lichefiate în vrac.

 

PROCEDURA DE EVALUARE ŞI ACCEPTARE A NAVELOR LA OPERARE

Navele care sosesc pentru operare în terminalele din România vor fi verificate de fiecare dată în conformitate cu toate cerinţele naţionale şi internaţionale aplicabile, pe baza celor mai recente informaţii disponibile. În procesul de verificare şi evaluare al navelor se vor folosi toate informaţiile existente în bazele de date internaţionale la care ANR are acces, precum şi cele existente în istoricul de operare al ANR, cum ar fi: rapoartele de inspecţie, baza de date Equasis, baza de date Black Sea MoU, ParisMoU, rapoartele de operare ale terminalelor şi ale ANR. În plus, faţă de informaţiile existente, ANR va executa inspecţii şi investigaţii în mod direct la bordul navelor, în volumul necesar pentru luarea celor mai bune decizii referitoare la operarea în siguranţă a navelor şi prevenirea poluării. Toate informaţiile din sursele enumerate mai sus, împreună cu constatările inspecţiilor la bord, vor fi utilizate pentru evaluarea conformităţii cu prezentele criterii minime de siguranţă în scopul eliberării permisului de operare în terminalele din România.

 

RESPONSABILITĂŢI

Conformitatea unei nave la inspecţia initială cu toate cerinţele operaţionale de siguranţă şi prevenire a poluării nu înseamnă că nava respectivă nu va mai fi monitorizată pe parcursul operării în terminalele româneşti, deoarece supravegherea continuă a aplicării procedurilor de operare în siguranţă este un factor esenţial în prevenirea accidentelor şi poluărilor accidentale/operaţionale.

Conformarea unei nave cu prezentele criterii minime de siguranţă ale  ANR nu implica nici o responsabilitate asupra ANR şi nici nu conferă Armatorului nici un drept special, de nici un fel, întrucât aceste criterii minime nu fac decât să asigure faptul că prevederile existente în vigoare sunt respectate pe întreaga durată a staţionării navelor în terminalele /porturile româneşti. ANR nu va accepta nici un fel de responsabilitate pentru orice fel de consecinţă rezultată în mod direct sau indirect din conformarea navelor cu prezentele criterii minime de siguranţă. Deasemenea, ANR nu va avea nici un fel de responsabilitate faţă de armator, operator, navlositor sau furnizor de servicii, pentru orice fel de litigii, avarii, reclamaţii, pierderi, etc. cauzate de ne-acceptarea unei nave la operare din cauza neconformităţii acesteia cu cerinţele de siguranţă şi prevenire a poluării. 

 

STANDARDE

Navele care sosesc pentru operare în porturile româneşti vor trebui să satisfacă toate prevederile naţionale şi internaţionale aplicabile, cerinţele şi regulile impuse de Autoritatea de Pavilion, de Societatea de Clasificare, de Autoritatea de Port State Control, precum şi cerinţele locale specificate în prezentele criterii minime ale ANR. Navele care fac obiectul prezentelor criterii minime vor trebui operate în conformitate cu prevederile conţinute în ultimele ediţii ale următoarelor coduri IBC CODE/BCH CODE/IGS CODE/IMDG CODE/IS CODE/ISPS CODE/ISM CODE/ESP CODE: "Ghidul Internaţional de Siguranţă pentru Petroliere şi Terminale", "Ghidul de Siguranţă pentru Tancurile de Gaze Lichefiate", "Ghidul de Siguranţă pentru Tancurile Chimice", funcţie de tipul navei, precum şi cu alte publicaţii şi ghiduri de specialitate aplicabile.

 

CERINŢE DE CONSTRUCŢIE

ANR îşi propune să aplice în România directivele Europene şi IMO, Directiva EU 96/98 EC, respectiv Directiva 90/2014.

• Conventiei SOLAS 74/78 , cu amendamentele ulterioare;
• Codul IBC pentru nave chimice;
• Codul IGC pentru nave de gaze lichefiate.

Navele pentru care se aplică aceste criterii, sunt obligate să execute o Inspecţie de Evaluare, în conformitate cu cerinţele societăţilor de clasificare IACS. Pentru ca o astfel de navă să fie acceptată la operare într-un terminal român Raportul de inspecţie al navei va trebui să fie disponibil la bordul navei.

 

SISTEMUL DE MANAGEMENT AL SIGURANŢEI

Toate navele pentru care se aplică aceste criterii trebuie să se conformeze cel puţin cu criteriile minime impuse de Codul ISM. Documentele ISM de la bordul navei (Manualul Procedurilor, instrucţiunile companiei, Manualele de Siguranţă, Manualul de Operare marfă, instrucţiuni de operare şi întreţinere echipamente, manualele de  urgenţă, formularele de evidenţă şi raportare, înregistrarea rolurilor de urgenţă, etc.) vor trebui să dovedească un nivel satisfăcător de implementare a sistemului de management al siguranţei. Procedurile de Urgenţă vor trebui să fie disponibile la bord şi să acopere cel puţin cazurile de poluare, coliziune, incendiu, eşuare, explozie, deversare accidentală, emisie de vapori toxici.

 

MANAGEMENTUL ECHIPEI DE CART

Managementul şi organizarea echipei de cart va trebui să reflecte cel puţin standardele definite în conventia STCW 95, cu amendamentele ulterioare, precum şi în ghidurile şi recomandările diferitelor publicaţii profesionale (Nautical Institute). La bord vor trebui să existe dovezi clare ale modului de organizare a cartului pentru diferite situaţii de manevră/navigaţie/operare, executarea planului de voiaj, monitorizarea navigaţiei pe timpul manevrelor de intrare/ieşire din port, testarea echipamentelor şi menţinerea la zi a documentelor şi hărţilor nautice. Respectarea orelor minime de odihnă a personalului de cart va trebui asigurată pentru a evita situaţiile de oboseală care ar putea afecta siguranţa operaţiunilor. Întregul personal de cart va trebui să fie certificat STCW conform funcţiei pe care o ocupă la bord şi a tipului de navă.

 

CAPACITATEA DE SUPRAVIEŢUIRE LA BORD

Navele de produse chimice şi gaze lichefiate vor trebui să se conformeze cu cerinţele definite în codurile IBC şi IGC în materie de echipamente şi proceduri de supravieţuire în caz de contaminare cu produsele pe care le transportă la bord.

 

STABILITATEA NAVEI

Navele vor trebui să aibă în mod permanent o stabilitate pozitivă care să permită manipularea simultană a mărfii şi balastului pe timpul operării în terminal, inclusiv luând în considerare efectul negativ al suprafeţelor libere. Înalţimea metacentrică iniţială corectată pentru suprafeţe libere în orice condiţii de manipulare marfă şi balast. Dacă se prevăd restricţii operaţionale care pot impiedica nava să se conformeze cu această cerinţă, ANR va fi informată imediat asupra acestora. Fiecare caz va fi tratat în funcţie de specificul situaţiei. Navele cu o lungime mai mare de 120 m trebuie să fie dotate cu un calculator de încărcare pentru calculul stabilităţii longitudinale şi a forţelor de forfecare şi încovoiere. Sistemul de software utilizat trebuie să fie aprobat de către societatea de clasificare împreună cu instrucţiunile de operare şi calibrare a acestuia.

 

SISTEMUL DE VENTILARE AL TANCURILOR DE MARFĂ

Sistemul de ventilare al tancurilor de marfă trebuie să fie în conformitate cu cerinţele SOLAS 74/78 amendate, capitolul II-2, Regula 59 si 62, indiferent de anul de construcţie al navelor. Fiecare tanc de marfă trebuie să fie prevăzut cu o valvula P/V (presiune/vacuum) sau echivalent (H/V-high velocity) independentă care să asigure aşa numitul fenomen de «respiraţie» al variaţiilor de presiune cauzate de diferenţele de temperatură atmosferică, precum şi de un sistem comun sau independent sau o combinaţie a acestora care să asigure manipularea marilor mase de gaze şi vapori rezultaţi în urma procesului de operare a mărfii şi/sau a balastului. Acest sistem trebuie secondat de un al doilea sistem alternativ care să asigure funcţiile enunţate mai sus în cazul în care sistemul primar se defectează. Montarea unui sistem de măsurare a presiunilor în fiecare tanc de marfă şi emiterea unei alarme în cazul depăşirii valorilor admisibile poate fi acceptată ca sistem secundar alternativ numai în cazul navelor prevăzute cu camera de control a încărcării de unde se poate monitoriza întreaga operaţiune de operare a mărfii şi se poate identifica imediat tancul de marfă la care s-a declanşat alarma de înaltă sau de joasă presiune.

În cazul navelor chimice care transportă produse care necesită un sistem controlat de ventilare, acesta se va face prin intermediul unor valvule P/V sau H/V capabile să:

• Menţină o presiune constantă în tancul de marfă pe durata operării;
•   Asigure faptul că valorile maxime admisibile de presiune şi/sau vacuum pe tancul de marfă operat nu sunt niciodată depăşite. Valvulele care asigură sistemul de ventilaţie al tancurilor de marfă trebuie să fie testate şi calibrate pe un banc de teste, la satisfacţia societăţii de clasificare cel puţin o dată la 60 de luni şi testele certificate ca atare. Informaţiile referitoare la capacitatea maximă de ventilare şi implicit la rata maximă de operare pe fiecare tanc trebuie să fie disponibile şi afisate în camera de control a operării marfii.

 

SISTEMUL ÎNCHIS DE OPERARE

Navele care operează mărfuri volatile, inflamabile, toxice sau nocive vor trebui operate numai în sistem închis.

Operarea în sistem închis înseamnă că transferul de marfă şi/sau balast în tancurile de marfă se va face cu toate deschiderile de pe tancul respectiv închise, astfel încât vaporii/gazele rezultate în urma operării mărfii să fie emise numai prin sistemul dedicat de ventilare al tancurilor de marfă care este astfel proiectat încât să asigure dispersarea acestora în atmosferă cât mai departe de zonele de lucru sau de zonele cu pericol de aprindere, sau alternativ, să predea vaporii/gazele rezultate la uscat prin sistemul de colectare al terminalului, dacă acesta există. Operaţiunile de măsurare a ulajelor de marfă, prelevare probe, măsurare apă şi temperatură a mărfii, se vor executa tot în sistem închis prin utilizarea deschiderilor şi echipamentelor dedicate acestor operaţiuni. Fiecare tanc de marfă trebuie prevăzut cu cel putin un orificiu de sondare în sistem închis, în partea cea mai din spate a tancului de marfă respectiv.

 

SISTEMUL DE CONTROL AL DEVERSĂRII

Navele menţionate în aceste criterii vor trebui să fie prevăzute cu un sistem de control al deversării la supra-încărcare, independent de sistemul fix de măsurare al ulajelor. În cazul navelor de gaze lichefiate, acest sistem va trebui să fie capabil să declanşeze alarma de nivel înalt, să oprească automat pompele de marfă şi să închidă automat valvulele pe tancul de marfă respectiv. Alarma sistemului de control al deversării trebuie să fie şi auditivă şi vizuală, atât în camera de control a operării cât şi pe puntea principală.

 

LIMITELE DE ÎNCARCARE

Nici un tanc de marfă nu va fi încărcat mai mult de 98% din volumul maxim admisibil sau peste limita maximă a sistemului de alarmare în caz de deversare.

 

TRANSPORTUL DE ŢIŢEI

Navele care transportă ţiţei cu o vâscozitate mai mare de 600 cSt trebuie să fie prevăzute cu maşini de spălare cu ţiţei programabile, în toate tancurile de marfă şi slopuri. Deasemenea, navele trebuiesc dotate cu eductoare de marfă de o capacitate suficient de mare pentru a asigura o drenare eficientă a tancurilor de marfă în timpul efectuării operaţiunii de spălare cu ţiţei (COW). Navele care intenţionează să efectueze spălare cu ţiţei pe timpul descărcării într-un terminal românesc, au obligaţia de a anunţa această intenţie chiar de la începutul operării, solicitând în mod expres ANR permisiunea de a efectua operaţiunea de spălare. Spălarea cu ţiţei va fi executată de către navă în conformitate cu manualul de spălare COW aprobat de societatea de clasificare a navei. Condiţiile esenţiale strict necesare pentru efectuarea în siguranţă a operaţiunii de spălare cu ţiţei sunt:

• Funcţionarea în bune condiţii a instalaţiei de gaz inert a navei;
• Menţinerea permanentă a unei concentraţii de oxigen în gazul inert de maximum 5%;
• Menţinerea permanentă a unei concentraţii de oxigen în tancurile de marfă de maxim 8%;
• Menţinerea în permanentă pe durata spălării cu ţiţei a unei presiuni pozitive în tancurile de marfă.

Ofiţerul de siguranţă de la bordul navei va monitoriza în permanenţă păstrarea condiţiilor enumerate mai sus şi modul de aplicare a cerinţelor şi recomandărilor IMO pe parcursul operaţiunii de spălare cu ţiţei. Operaţiunea de spălare cu ţiţei trebuie încetată imediat ce una din condiţiile strict necesare enumerate mai sus nu mai este îndeplinită.

PREVENIREA POLUĂRII

Întreaga suprafaţă a punţii principale trebuie închisă/înconjurată de o bordură/rigolă de tablă cu înalţimea de minimum 100 mm, crescând până la înălţimea de 250 mm în zona pupa în care se estimează colectarea unei eventuale deversări pe punte.Toate deschiderile practicate în această bordură trebuie să fie închise cu dopuri etanşe pe timpul operării mărfii. În plus, în ambele borduri trebuie să existe câte o pompă acţionată cu aer (wilden pump) gata de a fi pornită în orice clipă (tubulatura de alimentare cu aer trebuie să fie sub presiune) şi cuplată etanş la un tanc de slop în care să transfere o eventuală deversare de marfă pe punte. Staţiile anti-poluare cu material de intervenţie rapidă în caz de deversare trebuie să fie clar marcate, dotate cu echipamentul minim necesar pentru intervenşie (substanţe dispersante, absorbante, ispol, recipiente de colectare, cârpe, maturi, etc.) iar echipajul trebuie să cunoască bine atribuţiunile personale în cazul unui incident de poluare.

 

CAMERA POMPELOR DE MARFĂ

Camera pompelor de marfă trebuie dotată cu un sistem fix de monitorizare a concentraţiei de gaze care să fie capabil să facă o monitorizare permanentă a atmosferei din camera pompelor. Pompele de marfă trebuiesc dotate cu alarme de temperatură atât la carcasa pompei cât şi la rulmenţii acesteia. De asemenea, pompele trebuie să aibă sisteme de oprire de urgenţă de la distanţă, poziţionate atât în camera pompelor de încărcare cât şi pe puntea principală în zona manifoldului şi în camera de control a operării mărfii. Santina camerei pompelor trebuie dotată cu un sistem de alarmă de nivel operaţional permanent, capabil să declanşeze alarma auditivă şi vizuală în incinta camerei de operare a mărfii. Atât santina camerei pompelor cât şi pompele de marfă trebuiesc menţinute în permanenţă curate, uscate şi fără scurgeri de marfă.

 

SISTEMUL ANTI-INCENDIU

Navele menţionate în prezentele criterii de siguranţă trebuie să fie dotate cu un sistem fix de stins incendiu cu spumă, pe puntea principală a tancurilor de marfă, capabil să acopere fiecare tanc de marfă. Personalul trebuie să fie bine familiarizat cu operarea acestui sistem şi în camera rezervoarelor de spumă trebuie să existe afişate instrucţiuni clare de operare a sistemului. În afara sistemului fix de stins incendiu în zona tancurilor de marfă, fiecare navă trebuie să aibă la bord şi echipamentul portabil de stins incendiu adecvat mărfii pe care o transportă. Acest echipament trebuie poziţionat în imediata apropiere a manifoldului de operare a mărfii, gata de utilizare în caz de nevoie.

INSTALAŢIA DE GUVERNARE

Instalaţia de guvernare trebuie dublată cu un circuit secundar gata de a fi activat în cazul în care se defectează circuitul primar. Cel puţin un sistem de guvernare trebuie să fie funcţional în cazul unei pene de curent la bord.

 

GENERATOARELE DE CURENT

Acolo unde nava este operată utilizând un singur generator de curent, aceasta trebuie să fie dotată cu un sistem automat de pornire şi conectare în tabloul principal a unei surse alternative de generare curent, capabilă a menţine în operare cel puţin sistemul de guvernare al navei. Navele care operează doua generatoare de curent în paralel, trebuie prevăzute ca în cazul opririi/defectării unuia din cele doua generatoare, cel rămas în funcţiune să fie capabil să preia şi sarcina celui care s-a oprit fără a intra în supra-sarcina, astfel încât să permită operarea în siguranţă a navei.

 

POLITICA ANTI-ALCOOL ŞI ANTI-DROG

La bordul fiecărei nave trebuie să existe o politica anti-alcool şi anti-drog efectiv şi eficient implementată, care să asigure respectarea cel puţin a prevederilor definite în "Ghidul OCIMF pentru controlul drogurilor şi alcoolului la bordul navelor". Ofiţerul cu Siguranţă ANR care monitorizează operarea mărfii are sarcina de a opri imediat operarea dacă se constată că personalul cu atribuţiuni de operare se află sub influenţa alcoolului sau al drogurilor.

 

Autoritatea Navală Română

Drepturi de autor © 2014 ANR