Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
 
Certificat ISO 9001:2015

CRITERIILE MINIME  ALE  AUTORITĂȚII NAVALE ROMÂNE

CĂRORA SE VOR CONFORMA NAVELE TIP PETROLIERE, CHIMICE ȘI GAZE LICHEFIATE ÎN PORTURILE ROMÂNEȘTI

 

POLITICA ANR

 

     ANR va lua toate măsurile necesare pentru a verifica faptul că performanțele și activitățile de operare ale navelor care transportă produse periculoase se execută într-o manieră SIGURĂ ȘI DE PREVENIRE A POLUĂRII MEDIULUI. ANR va acționa în efectuarea efectivă a inspecțiilor și supravegherilor necesare la navele menționate mai sus.

 

APLICABILITATE

 

    Termenul de "navă" folosit în contextul acestui document se referă la toate navele maritime și fluviale implicate în transportul mărfurilor periculoase lichide în vrac. "Mărfuri periculoase lichide în vrac" înseamnă acele produse petroliere menționate în convenția MARPOL 73/78 Anexa 1 actualizată, acele substanțe lichide toxice și chimice menționate în Apendixul nr. II și III din convenția Marpol 73/78, Anexa II actualizată, precum și gazele lichefiate menționate în capitolul XIX al Codului Internațional pentru Construcția și Echipamentul navelor transportatoare de gaze lichefiate în vrac.

 

PROCEDURA DE EVALUARE ȘI ACCEPTARE A NAVELOR LA OPERARE

 

    Navele care sosesc pentru operare în terminalele din România vor fi verificate de fiecare data în conformitate cu toate cerințele naționale și internaționale aplicabile, pe baza celor mai recente informații disponibile. În procesul de verificare și evaluare al navelor se vor folosi toate informațiile existente în bazele de date internaționale la care ANR are acces, precum și cele existente în istoricul de operare al ANR, cum ar fi: rapoartele de inspecție din baza de date Equasis și Sirenac, baza de date Black Sea MoU, ParisMoU, rapoartele de operare ale terminalelor și ale ANR. În plus față de informațiile existente, ANR va executa inspecții și investigații în mod direct la bordul navelor, în volumul necesar pentru luarea celor mai bune decizii referitoare la operarea în siguranță a navelor și prevenirea poluării. Toate informațiile din sursele enumerate mai sus, împreună cu constatările inspecțiilor la bord, vor fi utilizate pentru evaluarea conformității cu prezentele criterii minime de siguranță în scopul eliberării permisului de operare în terminalele din România.

 

RESPONSABILITĂȚI

 

     Conformitatea unei nave la inspecția inițială cu toate cerințele operaționale de siguranță și prevenire a poluării nu înseamnă că nava respectivă nu va mai fi monitorizată pe parcursul operării în terminalele românești, deoarece supravegherea  aplicării procedurilor de operare în siguranță este un factor esențial în prevenirea accidentelor și poluaărilor accidentale/operaționale.

Conformarea unei nave cu prezentele criterii minime de siguranță ale ANR nu implica nici o responsabilitate asupra ANR și nu conferă Armatorului un drept special, de nici un fel, întrucât aceste criterii minime nu fac decât să asigure faptul că prevederile existente în vigoare sunt respectate pe întreaga durată a staționării navelor în terminalele/porturile românești. ANR nu va accepta nici un fel de responsabilitate pentru orice  consecință rezultată în mod direct sau indirect din conformarea navelor cu prezentele criterii minime de siguranță. De asemenea, ANR nu va avea nici o responsabilitate față de armator, operator, navlositor sau furnizor de servicii, pentru orice  litigii, avarii, reclamații, pierderi, cauzate de neacceptarea unei nave la operare din cauza neconformității acesteia cu cerințele de siguranță și prevenire a poluării.

 

STANDARDE

 

     Navele care sosesc pentru operare în porturile românești vor trebui să satisfacă toate prevederile naționale și internaționale aplicabile, cerințele și regulile impuse de Autoritatea de Pavilion, de Societatea de Clasificare, de Autoritatea de Port State Control, precum și cerințele locale specificate în prezentel e criterii minime ale ANR. Navele care fac obiectul prezentelor criterii minime vor trebui să efectueze  operațiunile de încărcare/descărcare în conformitate cu prevederile conținute în ultimele ediții ale următoarelor coduri ICS/OCIMF/SIGGTO: "Codul Internațional de Siguranță pentru Petroliere și Terminale", "Ghidul de Siguranță pentru Tancurile de Gaze Lichefiate", "Ghidul de Siguranță pentru Tancurile Chimice", funcție de tipul navei, precum și cu alte publicații și ghiduri de specialitate aplicabile.

 

CERINȚE DE CONSTRUCȚIE

 

     ANR își propune să aplice în România directivele Europene și IMO - REGULAMENTUL CONSILIULUI (CE) NR. 2978/94 privind aplicarea Rezoluției A.747(18) în privința eliminării navelor vechi și cu coca simplă.

• Convenția SOLAS 74/78, actualizată;

• Codul IBC pentru nave chimice, actualizat;

• Codul IGC pentru nave de gaze lichefiate, actualizat;

• Rezoluția IMO MEPC. 52(32), Amendamentele Anexei I a Marpol 73/78 pentru tancuri petroliere construite la sau după data de 06/07/1993.

Navele pentru care se aplică aceste criterii și care împlinesc vârsta de 15 de ani, sunt obligate să execute o Inspecție de Evaluare a Stării/Corpului (Condition Assessment Survey - CAS) în conformitate cu cerințele societăților de clasificare IACS. Pentru ca o astfel de navă să fie acceptată la operare într-un terminal român, certificatul inspecției CAS trebuie să indice gradul 1 sau 2 pentru partea de corp. Raportul de inspecție intensificată al navei va trebui să fie disponibil la bordul navei pentru inspecție, în conformitate cu prevederile rezoluției IMO A. 744(18).

 

 

SISTEMUL DE MANAGEMENT AL SIGURANȚEI

 

     Toate navele pentru care se aplică aceste criterii vor trebui să se conformeze cel puțin cu criteriile minime impuse de Codul ISM. Documentele ISM de la bordul navei (Manualul Procedurilor, instrucțiunile companiei, Manualele de Siguranță, Manualul de Operare marfă, instrucțiuni de operare și întreținere echipamente, manualele cu proceduri/instrucțiuni de intervenție în caz de urgență, formularele de evidență și raportare, înregistrarea rolurilor de urgență, etc.) vor trebui să dovedească un nivel satisfăcător de implementare a sistemului de management al siguranței. Procedurile de Urgență vor trebui să fie disponibile la bord și să acopere cel puțin cazurile de poluare, coliziune, incendiu, eșuare, explozie, deversare accidentală, emisie de vapori toxici.

 

MANAGEMENTUL ECHIPEI DE CART

 

     Managementul și organizarea echipei de cart va trebui să reflecte standardele definite în convenția STCW 95, precum și în ghidurile și recomandările diferitelor publicații profesionale (Nautical Institute). La bord va trebui să existe dovezi clare ale modului de organizare a cartului pentru diferite situații de manevră/navigație/operare, executarea planului de voiaj, monitorizarea navigației pe timpul manevrelor de intrare/ieșire din port, testarea echipamentelor și menținerea la zi a documentelor și hârtiilor nautice. Respectarea orelor minime de odihnă a personalului de cart va trebui asigurată pentru a evita situațiile de oboseală care ar putea afecta siguranța operațiunilor. Întregul personal de cart va trebui să fie certificat STCW conform funcției pe care o ocupă la bord și a tipului de navă.

 

CAPACITATEA DE SUPRAVIEȚUIRE LA BORD

 

     Navele de produse chimice și gaze lichefiate vor trebui să se conformeze cu cerințele definite în codurile IBC și IGC în materie de echipamente și proceduri de supraviețuire în caz de contaminare cu produsele pe care le transportă la bord.

 

STABILITATEA NAVEI

 

     Navele vor trebui să aibă în mod permanent o stabilitate pozitivă care să permită manipularea simultană a mărfii și balastului pe timpul operării în terminal, inclusiv luând în considerare efectul negativ al suprafețelor libere. Înalțimea metacentrică inițială corectată pentru suprafețe libere în orice condiții de manipulare marfă și balast. Dacă se prevăd restricții operaționale care pot împiedica nava să se conformeze cu această cerință, ANR va fi informată imediat asupra acestora. Fiecare caz va fi tratat în funcție de specificul situației. Navele cu o lungime mai mare de 120 m vor trebui să fie dotate cu un calculator de încărcare pentru calculul stabilității longitudinale și a forțelor de forfecare și încovoiere. Sistemul de software utilizat trebuie să fie aprobat de către societatea de clasificare împreună cu instrucțiunile de operare și calibrare a acestuia.

 

SISTEMUL DE VENTILARE AL TANCURILOR DE MARFĂ

 

Sistemul de ventilare al tancurilor de marfă trebuie să fie în conformitate cu cerințele SOLAS 74/78 amendate, capitolul II-2, Regula 59 și 62, indiferent de anul de construcție al navelor. Fiecare tanc de marfă trebuie să fie prevăzut cu o valvula P/V (presiune/vacuum) sau echivalent (H/V-high velocity) independentă care să asigure așa numitul fenomen de «respirație» al variațiilor de presiune cauzate de diferențele de temperatură atmosferică, precum și de un sistem comun sau independent sau o combinație a acestora care să asigure manipularea marilor mase de gaze și vapori rezultați în urma procesului de operare al mărfii și/sau al balastului. Acest sistem trebuie secondat de un al doilea sistem alternativ care să asigure funcțiile enunțate mai sus în cazul în care sistemul primar se defectează. Montarea unui sistem de măsurare a presiunilor în fiecare tant de marfă și emiterea unei alarme în cazul depășirii valorilor admisibile poate fi acceptată ca sistem secundar alternativ numai în cazul navelor prevăzute cu cameră de control al încărcării de unde se poate monitoriza întreaga operațiune de operare a mărfii și se poate identifica imediat tancul de marfă la care s-a declanșat alarma de înaltă sau de joasă presiune.

În cazul navelor chimice care transportă produse care necesită un sistem controlat de ventilare, acesta se va face prin intermediul unor valvule P/V sau H/V capabile să:

• Mențină o presiune constantă în tancul de marfă pe durata operării;

• Asigure faptul că valorile maxime admisibile de presiune și/sau vacum pe tancul de marfă aflat sub operare nu sunt niciodată depășite. Valvulele care asigură sistemul de ventilație al tancurilor de marfă trebuie să fie testate și calibrate pe un banc de teste, la satisfacția societății de clasificare cel puțin o dată la 60 de luni și testele certificate ca atare. Informațiile referitoare la capacitatea maximă de ventilare și implicit la rata maximă de operare pe fiecare tanc trebuie să fie disponibile și afișate în camera de control a operării mărfii.

 

SISTEMUL ÎNCHIS DE OPERARE

 

     Navele care operează mărfuri volatile, inflamabile, toxice sau nocive vor trebui operate numai în sistem închis.

Operarea în sistem închis înseamnă că transferul de marfă și/sau balast în tancurile de marfă se va face cu toate deschiderile de pe tancul respectiv închise, astfel încât vaporii/gazele rezultate în urma operării mărfii să fie emise numai prin sistemul dedicat de ventilare al tancurilor de marfă care este astfel proiectat încât să asigure dispersarea acestora în atmosfera cât mai departe de zonele de lucru sau de zonele cu pericol de aprindere, sau alternativ, să predea vaporii/gazele rezultate la uscat prin sistemul de colectare al terminalului, dacă acesta există. Operațiunile de măsurare a ulajelor de marfă, prelevare probe, măsurare apă și temperatură a mărfii, se vor executa tot în sistem închis prin utilizarea deschiderilor și echipamentelor dedicate acestor operațiuni. Fiecare tanc de marfă trebuie prevăzut cu cel puțin un orificiu de sondare în sistem închis, în partea cea mai din spate a tancului de marfă respectiv.

 

SISTEMUL DE CONTROL AL DEVERSĂRII

 

     Navele menționate în aceste criterii vor trebui să fie prevăzute cu un sistem de control al deversării accidentale prin depășirea nivelului maxim de încărcare, independent de sistemul fix de măsurare al ulajelor. În cazul navelor de gaze lichefiate, acest sistem va trebui să fie capabil să declanșeze alarma de nivel înalt, să oprească automat pompele de marfă și să închidă automat valvulele pe tancul de marfă respectiv. Alarma sistemului de control al deversării trebuie să fie și auditivă și vizuală, atât în camera de control a operării cât și pe puntea principală.

 

LIMITELE DE ÎNCĂRCARE

 

    Nici un tanc de marfă nu va fi încărcat mai mult de 98% din volumul maxim admisibil sau peste limita maximă a sistemului de alarmare în caz de deversare.

 

TRANSPORTUL DE ȚIȚEI

 

     Navele care transportă țiței cu o vâscozitate mai mare de 600 cSt trebuie să fie prevăzute cu mașini de spălare cu țiței programabile, în toate tancurile de marfă și slopuri. Deasemenea, navele trebuie dotate cu ejectoare de marfă de o capacitate suficient de mare pentru a asigura o drenare eficientă a tancurilor de marfă în timpul efectuării operațiunii de spălare cu țiței (COW). Navele care intenționează să efectueze spălare cu țiței pe timpul descărcării într-un terminal românesc, au obligația de a anunța această intenție chiar de la începutul operării, solicitând în mod expres inspectorului ANR permisiunea de a efectua operațiunea de spălare. Spălarea cu țiței va fi executată de către navă în conformitate cu manualul de spălare COW aprobat de societatea de clasificare a navei. Condițiile esențiale strict necesare pentru efectuarea în siguranță a operațiunii de spălare cu țiței sunt:

 

• Funcționarea în bune condiții a instalației de gaz inert a navei;

• Menținerea permanentă a unei concentrații de oxigen în gazul inert de maxim 5%;

• Menținerea permanentă a unei concentrații de oxigen în tancurile de marfă de maxim 8%;

• Menținerea în permanență pe durata spălării cu țiței a unei presiuni pozitive în tancurile de marfă.

     Ofițerul de siguranță de la bordul navei va monitoriza în permanență păstrarea condițiilor enumerate mai sus și modul de aplicare a cerințelor și recomandărilor IMO pe parcursul operațiunii de spălare cu țiței. Operațiunea de spălare cu țiței trebuie oprită imediat, când una din condițiile strict necesare enumerate mai sus nu mai este îndeplinită.

 

PREVENIREA POLUĂRII

 

     Întreaga suprafață a punții principale trebuie închisă/înconjurată de o bordură/rigolă de tablă cu înalțimea de minimum 100 mm, crescând până la înalțimea de 250 mm în zona pupa în care se estimează colectarea unei eventuale deversări pe punte.Toate deschiderile practicate în această bordură trebuie să fie închise cu dopuri etanșe pe timpul operării mărfii. În plus, în ambele borduri trebuie să existe câte o pompă acționată cu aer (wilden pump) gata de a fi pornită în orice clipă (tubulatura de alimentare cu aer trebuie să fie sub presiune) și cuplată etanș la un tanc de slop în care să transfere o eventuală deversare de marfă pe punte. Stațiile anti-poluare cu material de intervenție rapidă în caz de deversare trebuie să fie clar marcate,ușor accesibile, dotate cu echipamentul minim necesar pentru intervenție (substanțe dispersante, absorbante, ispol, recipiente de colectare, cârpe, mături, etc) iar echipajul trebuie să cunoască bine rolul cu atribuțiunile personale în cazul unui incident de poluare.

 

CAMERA POMPELOR DE MARFĂ

 

     Camera pompelor de marfă trebuie dotată cu un sistem fix de monitorizare a concentrației de gaze care să fie capabil să facă o monitorizare permanentă a atmosferei din camera pompelor. Pompele de marfă trebuie dotate cu alarme de temperatură atât la carcasa pompei cât și la rulmenții acesteia. Deasemenea, pompele trebuie să aibă sisteme de oprire de la distanță în caz de urgență, poziționate  în >< camera pompelor de încărcare , pe puntea principală în zona manifoldului și în camera de control a operării mărfii. Santina camerei pompelor trebuie dotată cu un sistem de alarmă de nivel operațional permanent, capabil să declanșeze alarma auditivă și vizuală în incinta camerei de operare a mărfii.  Santina camerei pompelor cât și pompele de marfă trebuie menținute în permanență curate, uscate și fără scurgeri de marfă.

 

SISTEMUL ANTI-INCENDIU

 

     Navele menționate în prezentele criterii de siguranță trebuie să fie dotate cu un sistem fix de stins incendiu cu spumă, pe puntea principală în zona tancurilor de marfă, capabil să acopere fiecare tanc de marfă. Personalul trebuie să fie bine familiarizat cu operarea acestui sistem iar în camera rezervoarelor de spumă trebuie să existe afișate instrucțiuni clare de operare a sistemului. În afara sistemului fix de stins incendiu în zona tancurilor de marfă, fiecare navă trebuie să aibă la bord și echipamentul portabil de stins incendiu adecvat tipului de mărfa pe care o transportă. Acest echipament trebuie poziționat în imediata apropiere a manifoldului de operare a mărfii, pregătit de utilizare în caz de nevoie.

 

GENERATOARELE DE CURENT

 

     Acolo unde nava este operată utilizând un singur generator de curent, aceasta trebuie să fie dotată cu un sistem automat de pornire și conectare în tabloul principal a unei surse alternative de generare curent, capabilă a menține în operare cel puțin sistemul de guvernare al navei. Navele care operează două generatoare de curent în paralel, trebuie prevăzute ca în cazul opririi/defectării unuia din cele două generatoare, cel rămas în funcțiune să fie capabil să preia și sarcina celui care s-a oprit fără a intra în supra-sarcină, astfel încât să permită operarea în siguranță a navei.

 

POLITICA ANTI-ALCOOL ȘI ANTI-DROG

 

     La bordul fiecărei nave trebuie să existe o politica anti-alcool și anti-drog efectiv și eficient implementată, care să asigure respectarea  prevederilor definite în "Ghidul OCIMF pentru controlul drogurilor și alcoolului la bordul navelor". Ofițerul cu Siguranță ANR care monitorizează operarea mărfii are sarcina de a opri imediat operarea dacă se constată că personalul cu atribuțiuni de operare se află sub influența alcoolului sau al drogurilor.

     Operarea navelor tip tanc în porturile din România se efectuează numai în condiții de maximă siguranță pentru personalul terminalului și al navei, a facilităților portuare, în respect pentru mediul înconjurător.


Autoritatea Navală Română


Actualizat la data de 25 Martie 2020 

Drepturi de autor © 2014 ANR