Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
 
Certificat ISO 9001:2015

SERVICIUL AVIZARI PRODUSE NAVALE, INDUSTRIALE și SUPRAVEGHERE  PIAȚĂ  SAPNI-SP.

(v, HG 1133/2002; Regulament; Anexa, lit. J)

AVIZĂRI  DOCUMENTAȚII  TEHNICE

 • analizează şi aprobă documentaţiile tehnice şi de execuţie pentru construcţia, repararea, transformarea şi modernizarea navelor, platformelor de foraj, containerelor, precum şi a materialelor şi echipamentelor destinate acestora, pentru care se asigură supravegherea tehnică şi certificarea în conformitate cu normele tehnice naţionale;
 • elaborează şi perfecţionează periodic normele tehnice naţionale pentru construcţia navelor maritime, navelor de navigaţie interioară şi platformelor de foraj marin, normele tehnice naţionale pentru construcţia containerelor, normele tehnice naţionale privind construcţia şi echiparea navelor în scopul prevenirii poluării mediului, normele tehnice naţionale conform convenţiilor şi reglementărilor internaţionale aplicabile navelor, echipamentelor şi instalaţiilor navale, precum şi prevederile complementare normelor tehnice naţionale menţionate;
 •  efectuează supravegherea tehnică şi certificarea materialelor şi a echipamentelor utilizate la construcţia navelor care arborează pavilionul român;
 • eliberează certificate ANR, rapoarte de inspecţie sau avizează certificatele de conformitate ale producătorului pentru produse navale si /sau industriale, echipamente, materiale supravegheate tehnic pe fluxul de fabricaţie şi la probe finale;
 • colaborează cu inspectorii din Inspectoratele Tehnice ANR pentru supravegherea tehnică a navelor, a unităţilor de foraj marin, a produselor şi echipamentelor navale şi industriale, a materialelor navale şi industriale.

AUTORIZĂRI PRODUCĂTORI, LABORATOARE ȘI PERSONAL

 • verifică şi autorizează agenţii economici şi laboratoarele pentru executarea de lucrări în domeniul naval, în concordanţă cu normele tehnice naţionale mai sus menţionate şi respectiv, cu standardele privind asigurarea calităţii:
 •  agenţi economici pentru executarea de lucrări în domeniul naval şi industrial;
 •  agenţi economici pentru efectuarea de activităţi de verificări şi certificări de echipamente navale (echipamente de salvare, echipamente de stins incendiul, etc.);
 •  agenţi economici pentru efectuarea de inspecţii subacvatice la nave;
 •  laboratoare de încercări probe, analize și/sau examinări nedistructive în domeniul naval şi industrial;
 •  sudori şi procedee de sudură pentru lucrări în domeniul naval şi industrial;
 •  laboratoare si persoane care efectuează examinări şi măsurători nedistructive;

INSPECȚII TEHNICE LA NAVE ȘI AMBARCAȚIUNI

 • Efectuează si participa in cadrul Comisiei tehnice la supravegherea tehnică şi certificarea, potrivit normelor tehnice de construcţie aplicabile, corespunzător destinaţiei şi particularităţilor constructive, pentru exploatarea şi navigaţia în siguranţă a navelor în zona de jurisdicție IT ANR Giurgiu și București;
 • Efectuează inspecţii la ambarcaţiunile de agrement în conformitate legislaţia naţională în vigoare;
 • Întocmesc şi eliberează rapoarte, certificatele şi alte documente necesare ca urmare a inspecţiilor efectuate, asigură evidenţa păstrarea şi folosirea acestora.

FORMULARE

LEGISLATIE

 

Supraveghere piață

Organ de supraveghere a pietei în domeniul ambarcatiunilor de agrement si echipamentelor maritime

 

Autoritatea Navala Româna, institutie publica din subordinea Ministerului Transporturilor, este organul de control si supravegherea pietei desemnat prin HG 464/2017 privind ambarcatiunile de agrement si motovehiculele nautice, precum si prin H.G. 432/2017 privind echipamentele maritime.

Compartimentul Supraveghere Piata (CSP), din cadrul Serviciului Avizări produse Navale, Industriale si Supraveghere Piata,  îndeplineste atributiile ce rezulta din actele normative mentionate. Activitatile de supraveghere a pietei se realizeaza de catre CSP, cu respectarea prevederilor Ordonantei nr. 20/2010 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea unitara a legislatiei Uniunii Europene care armonizeaza conditiile de comercializare a produselor, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606/26.08.2010, precum si ale Regulamentului (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerintelor de acreditare si de supraveghere a pietei în ceea ce priveste comercializarea produselor si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L218/30 din 13 august 2008.

Informatiile obtinute de catre CSP în timpul activitatii de supraveghere a pietei sunt confidentiale.

Sarcinile privind supravegherea pietei trebuie îndeplinite cu respectarea principiului proportionalitatii. Potrivit acestui principiu, masurile stabilite de catre CSP, ca organ de control, trebuie sa fie corelate cu gradul de risc sau de neconformitate al echipamentului, iar impactul asupra liberei circulatii nu trebuie sa fie mai mare decât este necesar pentru atingerea obiectivelor supravegherii pietei.

În cadrul activitatii de supraveghere a pietei, CSP parcurge, în principal, urmatoarele etape:

• monitorizarea echipamentelor introduse pe piata sau puse în functiune;

• stabilirea masurilor ce trebuie luate de catre producator, reprezentantul autorizat al acestuia, importator, distribuitor sau de catre alta persoana responsabila pentru introducerea pe piata sau punerea în functiune a produsului, pentru îndeplinirea conformitatii, dupa caz.

Monitorizarea produselor introduse pe piata sau puse în functiune se realizeaza, dupa caz, în principal, prin:

• vizitarea regulata a locurilor unde acestea se comercializeaza si se depoziteaza;

• vizitarea regulata a locurilor unde acestea sunt puse în functiune;

• organizarea de verificari aleatorii si pe loturi mici;

• prelevarea de mostre si verificarea prin examinare si încercare a acestora.

În situatia în care se decide ca un produs nu este în conformitate cu prevederile reglementarilor tehnice aplicabile, acesta trebuie sa ia masurile necesare si sa actioneze pentru îndeplinirea conformitatii, dupa cum urmeaza:

a) se solicita producatorului, reprezentantului autorizat al acestuia, importatorului sau altei persoane responsabile pentru introducere pe piata sau punere în functiune, sa realizeze conformitatea cu prevederile din reglementarile tehnice aplicabile;

b) în situatia în care masurile initiale nu au condus la rezultatele asteptate sau rezultatele obtinute sunt considerate insuficiente, CSP va lua masurile potrivite pentru a restrictiona sau a interzice introducerea pe piata sau punerea în functiune a echipamentului în cauza si/sau pentru a asigura retragerea lui de pe piata.

 

AMBARCAŢIUNI DE AGREMENT

Introducerea pe piaţă şi / sau punerea în funcţiune a ambarcaţiunilor de agrement, a motoarelor şi altor componente pentru acestea, precum şi a motovehiculelor nautice.

Hotărârea Guvernului nr. 464/2017 privind ambarcațiunile de agrement și motovehiculele nautice (publicată în Monitorul Oficial nr. 606/27.07.2017) transpune Directiva 2013/53/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 noiembrie 2013 privind ambarcațiunile de agrement și motovehiculele nautice și de abrogare a Directivei 94/25/CE (publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 354 din 28 decembrie 2013).

Legislaţia secundară:

Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1681/2005 pentru aprobarea Listei standardelor româneşti care adoptă standardele europene armonizate, ale căror prevederi se referă la ambarcaţiunile de agrement (MOf nr. 941/21.10.2005).

Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 554/2014 privind înlocuirea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1681/2005 pentru aprobarea Listei standardelor românesti care adopta standardele europene armonizate, ale caror prevederi se refera la ambarcatiunile de agrement (MOf nr. 372/20.05.2014).

În conformitate cu art. 48 al Hotărârii Guvernului 464/2017, Autoritatea Navală Română, instituţie publică, este organul de control care verifică respectarea prevederilor acestei hotărâri şi este responsabil pentru supravegherea pieţei ambarcaţiunilor de agrement. Compartimentul Supraveghere Piaţă, din cadrul Autorităţii Navale Române, îndeplineşte atribuţiile ce rezultă din actul normativ mentionat.

Pe durata controalelor, la introducerea pe piata a produselor care intra sub incidenta HG 464/2017, sunt verificate:

• aplicarea marcajului de conformitate;

• declaratia de conformitate;

• placuta constructorului si numarul unic de serie al ambarcatiunii (WIN);

• manualul proprietarului;

• standardele armonizate sau alte modalitati prin care se asigura respectarea cerintelor esentiale de proiectare si constructie;

• modul de aplicare al modulelor pentru evaluarea conformitatii;

• dosarul tehnic de fabricatie al produselor;

• daca este necesar, si alte aspecte legate de introducerea pe piata a produselor respective.

 

ECHIPAMENT MARITIM

Hotarârea Guvernului nr. 432/2017, privind echipamentele maritime (publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 475 din 23.06.2017) transpune Directiva nr. 2014/90/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind echipamentele maritime și de abrogare a Directivei 96/98/CE a Consiliului, publicata în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L257 din 28 august 2014.

 

Legislatia secundara:

în lucru

Controlul echipamentelor maritime consta în verificarea:

• aplicarii marcajului de conformitate (timona);

• declaratiei de conformitate;

• marcajului producatorului;

• codului de identificare a organismului notificat;

• standardelor de executie/ încercari sau a altor modalitati prin care se asigura respectarea cerintelor esentiale de proiectare si executie;

• modului de aplicare a modulelor pentru evaluarea conformitatii

 

Formulare recomandate ale Declarației de conformitate pentru ambarcatiuni de agrement

 

Contact SAPNI –SP :

 

Adresa: Bucuresti, Bulevardul Marasesti, Nr.26, Sect.4, cod postal: 040254

SEF SERVICIU, Stefan GAIU tel. 0372376715

Fanel SITARU-inlocuitor          tel. 0372376717

 

Pentru zona de activitate Ardeal –SAPNI-SP punct de lucru DEJ

Adresa : Strada Fragilor nr.10, Dej, Jud.CLUJ, cod postal 405200
E-mail: nfederiga@rna.ro

Tel. 0784000897 Sergiu Norin FEDERIGA

fix Oficiul de Capitanie Dej 0264 216340

Drepturi de autor © 2014 ANR