Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
 
Certificat ISO 9001:2015

​​​​ÎNMATRICULĂRI NAVE

 

I. Navele maritime şi de navigaţie interioară precum şi ambarcaţiunile de agrement se înmatriculează în registrele matricole sau se înscriu în  registrele de evidenţă conform prevederilor LEGISLAȚIEI în vigoare.

II.
Aplicabilitate. Definiții.pdf 

III.
Acronime

Listă de acronime ale registrelor matricole reglementate de prevederile O.G. nr.42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările și completările ulterioare și O.M.T. nr.889/2013 privind evidența și înmatricularea navelor care arborează pavilionul român, utilizate în cererile-tip specifice navelor maritime și de navigație interioară:

  • R.N.N.M.-Registrul naţional al navelor maritimeRNNM.pdf

  • R.I.N.M.- Registrul internaţional al navelor maritime  RINM.pdf

  • R.M.N.N.I.- Registrul matricol al navelor de navigaţie interioară  RMNNI.pdf

  • R.M.N.P.- Registrul matricol al navelor de pescuit  RMNP.pdf

Listă de acronime ale registrelor matricole și de evidență reglementate de prevederile O.G. nr.42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările și completările ulterioare și O.M.T. nr. 1079/2014 pentru stabilirea procedurilor privind evidenţa şi înmatricularea ambarcaţiunilor de agrement, condiţiile tehnice şi încadrarea cu personal navigant a acestora şi avizarea operatorilor economici pentru desfăşurarea activităţilor de agrement nautic, cu modificările și completările ulterioare:

  • R.E.A.A.- Registrul de evidență a ambarcațiunilor de agrement  REAA.pdf

  • R.M.A.A.- Registrul matricol al ambarcațiunilor de agrement RMAA.pdf

IV. Căpităniile de port și oficiile de căpitănie desemnate să efectueze operațiuni privind înmatricularea/înscrierea navelor/ambarcațiunilor de agrement:

       CAPITANII DESEMNATE SA INSCRIE_INMATRICULEZE NAVE

       CONTACT TELEFOANE DIRECTE    CĂPITĂNII DE PORT

V. Atribuțiile căpităniilor de port/oficiilor de căpitănie și operațiunile specifice navelor/ambarcațiunilor de agrement efectuate în baza cererilor-tip/formularelor și a documentelor reglementate de prevederile legale în vigoare:

·         emiterea autorizaţiei de construcţie și înscrierea navei/ambarcațiunii de agrement în construcție;

·         transcrierea constituirii, transmiterii şi stingerii drepturilor reale asupra navelor/ambarcațiunilor de agrement în construcție;

·         eliberarea/prelungirea valabilității permisului provizoriu de arborare a pavilionului roman pentru navele nou-construite;

·         emiterea permisului provizoriu de navigație pentru ambarcațiuni de agrement nou-construite;

·         scoaterea din evidență a navelor/ambarcațiunilor de agrement nou-construite/corpurilor de nave/ambarcațiuni de agrement;

·         emiterea certificatului privind mențiunile cuprinse în Registrul de evidență a navelor în construcție;

·         emiterea certificatului privind scoaterea din evidență a navei/ambarcațiunii de agrement nou-construite, corpului de navă/ambarcatiune de
          agrement;

·         verificare disponibilitate și rezervare nume navă/ambarcațiune de agrement;

·         acordarea dreptului de arborare a pavilionului roman și înmatricularea navelor/ambarcațiunilor de agrement;

·         înscrierea ambarcațiunilor de agrement în registrul de evidență;

·         prelungirea dreptului de arborare a pavilionului roman a navelor;

·         transcrierea constituirii, transmiterii şi stingerii drepturilor reale asupra navelor/ambarcațiunilor de agrement;

·         transcrierea/radierea transcrierii garanţiilor reale, contractelor de închiriere, contractelor de bare-boat, contractelor de leasing, contractelor de
          management etc.);

·         transcrierea procesului –verbal de aplicare a sechestrului;

·         transcrierea încheierii de încuviințare privind autorizarea efectuării de călătorii;

·         radierea menţiunii privind sechestrul;

·         emiterea autorizației de modificare constructivă;

·         emiterea autorizației de dezmembrare;

·         emiterea/preschimbarea actului de nationalitate/document de evidență;

·         menționarea administratorului /lichidatorului judiciar;

·         suspendarea dreptului de arborare a pavilionului român pentru nave;

·         prelungirea suspendării dreptului de arborare a pavilionului român pentru nave;

·         retragerea dreptului de arborare a pavilionului român şi radierea navelor/ambarcațiunilor de agrement;

·         scoaterea din evidențe a ambarcațiunilor de agrement ;

·         emiterea certificatului privind mențiunile cuprinse în registrul matricol/registrul de evidență;

·         emiterea certificatului de radiere/scoatere din evidență a navei/ambarcațiunii de agrement;

·         vizarea pentru conformitate a copiilor de pe documentele depuse de proprietari/coproprietari/operatori.

➢ În urma operațiunilor efectuate căpităniile de port/oficiile de căpitănie emit următoarele ACTE DE NAȚIONALITATE/ DOCUMENT DE EVIDENȚĂ:

Certificat de nationalitate (CN).pdf

Atestat de Bord (AB).pdf

Certificat de Ambarcațiune de agrement (CAA).pdf 

Carte de Identitate a Ambarcațiunii de Agrement (CIAA).pdf 

Valabilitatea actelor de nationalitate (CN, AB, CAA)/documentului de evidență (CIAA): 

     ● Actele de nationalitate sunt valabile pe toata perioada in care nava are dreptul de arborare a pavilionului roman ori până la schimbarea  proprietarului si/sau a operatorului navei (art. 46 indice 1 alin.(3) din O.G. nr.42/1997(r1));

      ● Actele de nationalitate (CN, AB) emise navelor pana la data intrarii in vigoare a O.M.T. nr.889/2013 privind evidenta si inmatricularea navelor care arboreaza pavilionul roman raman valabile pana la data expirarii acestora, dar nu mai tarziu de 31 decembrie 2014 (Art.73 alin.(4) din O.M.T. nr.889/2013);

      ● CAA emise ambarcatiunilor de agrement pana la data intrarii in vigoare a O.M.T. nr.1079/2014 pentru stabilirea procedurilor privind evidenta si inmatricularea ambarcatiunilor de agrement, conditiile tehnice si incadrarea cu personal navigant a acestora si avizarea operatorilor economici pentru desfasurarea activitatilor de agrement nautic, raman valabile pana la data expirarii acestora, dar nu mai tarziu de 31 decembrie 2016 (art.85 din O.M.T. nr.1079/2014)

      ● CIAA emise ambarcaţiunilor de agrement înscrise în secţiunea "Ambarcaţiuni de agrement în proprietate" sunt valabile pe toată perioada în care ambarcaţiunile de agrement sunt înscrise în registrul de evidenţă ori până la schimbarea proprietarului sau modificarea oricăror date menţionate în registrul de evidenţă (Art.46 alin.(3) din O.M.T. nr.1079/2014).

      ● CIAA emise ambarcaţiunilor de agrement înscrise în secţiunea "Ambarcaţiuni de agrement în leasing/închiriate" se acordă în limita perioadei de suspendare certificate de autoritatea competentă a statului în care ambarcaţiunea de agrement a fost înscrisă/înmatriculată şi nu poate fi mai mare decât perioada de valabilitate a contractului de leasing/închiriere (Art.48 alin.(2) din O.M.T. nr.1079/2014).

 

Cerere de eliberare a Registrului Sinoptic Permanent (Continuous Synopsis Record); F01IENR04_ed.1 rev.1.doc
  F03IENR04_ed.1 rev.1.doc
, (Furnizare date necesare eliberării Registrului Sinoptic Permanent)

FORM 2_AMENDMENTS TO THE CONTINUOUS SYNOPSIS RECORD (CSR ).pdf

  F07IENR04_ed.1 rev.0.doc ,(Furnizare date ale administraţiei Statului sub al cărui pavilion se transferă nava) 

Model RSP.pdf

Model RSP duplicat.pdf

FORM 3_ INDEX OF AMENDMENTS TO THE CONTINUOUS SYNOPSIS RECORD (CSR ).pdf

 

VII.

  Solicitanţii vor certifica prin semnătură şi ştampilă orice ştersături, adăugări ori modificări ce apar pe cereri-tip/formulare.

  Solicitanţii au obligaţia de a completa toate rubricile cererii-tip/ formularului, iar cele care nu sunt aplicabile în speţă, precum şi spaţiile goale vor fi barate cu linii. În cazul în care unele rubrici ale cererii-tip/ formularului nu sunt suficiente ca număr pentru înscrierea tuturor informaţiilor, rubricile existente în cadrul cererii-tip/ formularului se vor multiplica.
  Cererea privind efectuarea oricărei operaţiuni va fi făcută de proprietarul / operatorul navei sau după caz, de părţile interesate. Documentele aferente, în limba română, se vor depune într-un singur exemplar, originale sau copii legalizate cu excepţia documentelor navelor maritime care intră sub incidenţa prevederilor convenţiilor internaţionale şi care efectuează voiaje internaţionale, depuse în vederea acordării, suspendării sau retragerii dreptului de arborare a pavilionului român care vor fi prezentate în două exemplare.

  Documentele cu privire la nave sau proprietari/operatori,  întocmite în altă limbă decât limba română, vor fi însoțite de traducerea legalizată.

  Certificatul constatator emis de autoritatea competentă pentru persoanele juridice, certificatul de suspendare a dreptului de arborare a pavilionului anterior și documentul care atestă radierea navelor se depun la ANR în termenul de valabilitate al acestora și/sau în termen de maximum 30 de zile de la data emiterii de către autoritatea competentă.

În sensul celor menționate se vor avea în vedere următoarele prevederi:
●  Legea notarilor publici şi a activităţii notariale  nr.36/1995 (r4) cu modificările ulterioare  
Art.12 -  Notarul public îndeplineşte următoarele acte şi proceduri notariale: lit. j) efectuarea şi legalizarea traducerilor.
●  Ordinul Ministrului Justiției nr.2333/2013 Regulamentul de aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, din 24.07.2013

Art. 319. -   (1) Înscrisul care se traduce se prezintă notarului public în una dintre următoarele forme:

a) în original. Originalul poate fi un înscris sub semnătură privată căruia i s-a dat, după caz, dată certă, legalizare de semnătură ori certificare sau poate fi un înscris autentic;

b) în copie legalizată ori certificată de autoritatea competentă care deţine în arhivă originalul înscrisului.


VIII. Pentru serviciile efectuate, Autoritatea Navală Română percepe TARIFE conform prevederilor O.M.T. nr.444/2018

 

IX.  Permisul Provizoriu de Arborare a Pavilionului Român pentru navele nou-construite sau dobândite în afara teritoriului României de persoane juridice ori fizice române se emite de către Misiunea diplomatică a României pentru statul unde se afla nava (art.51 indice 10 din O.G. nr.42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările și completările ulterioare). 

Despre Permisul Provizoriu.pdf

 

X. Utile:
●  Aviz catre navigatori nr. 1_14.06.2018_navigatie ambarcatiuni de agrement.pdf
●  Atribuire Numere de Identificare IMO pentru Nave, Companii și Proprietari Înregistrați https://imonumbers.lrfairplay.com/ 

 

Informatii suplimentare privind activitatea de inmatriculare/inscriere nave se pot obtine:
CONTACT:
Tel: 0800500100
E-Mail: rna@rna.ro

 

Drepturi de autor © 2014 ANR